Pres. Debretsion Gebremichael

መልእኽቲ ፕሬዝዳንት መንግስቲ ትግራይ ተጋዳላይ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል (24-01-2014 ኣ.ግ)


“ሕዚ’ውን እቲ ቁልፊ ጉዳይ ምሕያልን ምድልዳልን ብሄራዊ ስምረትናን ሓድነትናን ‘ዩ!”

ሰላም!

ንሕና ተጋሩ ናይ ኩሉሻዕ ባህግናን ሓሳብናን ፣ ቁጠባዉን ፖለቲካዉን ሓርነትና ብዘተኣማን ብርኪ ክነውሕስ ፣ ብሄራዊ ክብረትና ክንጎናፀፍን ምስቶም ኣብ ፅቡቅ ብርኪ ምዕባለን ዕብየትን ዝበፅሑ ህዝብታት ክንፅምበርን ‘ዩ።
እንተኾነ ሕማቕ ናይ ታሪኽ ኣጋጣሚ ኮይኑ ፣ ልብና ኣውድቕና ኣብ ብሄራዊ ራእይናን ባህግናን ክንግስግስ ዘኽእል ጥጡሕ ባይታ ኣይተዓደልናን። ጎባጣይን ዓማፅን ባህሪ እኳ እንተዘይሃለውና ፣ ብሰንኪ ውዲትን ሽርሕን ፀላእቲ ኣብ ቀፃሊ ኲናትን ፖለትካዊ ወጥሪን ክንፀመድ ፣ ብሄራዊ ባህግና ከይነሳልጥ ንዘሓለኹናን ከጥፍኡና ንዝህቅኑን ዓመፅቲ ክነወግድ ፣ ክቡር ዋጋ ክንከፍል ተገዲድና ኢና። ስለዝኾነ’ውን ኣብቲ ዝሓለፈ መዋእል ፣ ኣዝዩ ገዚፍ ኪሳራ ክንከፍል’ኳ እንተተገደድና ፣ መሰልናን መንነትናን ግና ኣሕሊፍና ዝሃብናሉ ግዜ ኣይነበረን።

እዚ መንበረ ስልጣን ኣራት ኪሎ ዝተቆናጠጠ ጉጅለ እውን ከምቶም ብቓልስና ዝተፀርጉ ስርዓታት ፣ “እዚ ህዝቢ ‘ዚ እንሃለዎ ሕልሚ ንግስናይ ብኣጋ ክቕህም እዩ” ብምባል ፣ ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ምስ ተሓባበርቱ ኮይኑ ኣብ ታሪኽ ተራእዩን ተሰሚዑን ብዘይፈልጥ ኣገባብ ፣ ኩሉ ዝከኣሎ እኳ እንተገበረ ፣ ከም ህዝቢ ኣብ ፅላል መንግስቲና ብምዕሳል ፣ ብተኣምራታዊ ውህደትን ሓድነትን ፀላእቲ ብዝርደኦም ቋንቋ ገጢምና ፣ ብኣንፀባራቒ ታሪኽ ተሰኒና ህላወና ኣረጋግፅና ኢና።


ካብ ሕሉፍ ታሪኽና ከምእንርደኦ ፣ ኣብ ቅድሚ ሓያል ብሄራዊ ስምረትናን ስኒትናን ፣ ጠጠው ክብል ዝኽእል ሓይሊ ኣይነበረን ፣ የለን። ሓድነትና ኣሐይልና ኣብ ብሄራዊ ዕላማናን ባህግናን ዓሲልና ምስ እንወፍር ፣ ዝተበገስናሉ ዕላማ ከይፈፀምና ከምዘይንምለስ ፣ ፈታዊን ፀላኢን ዝፈልጦ ጉዳይ ‘ዩ። ከምኡ ስለዝኾነ እዩ እምበር ፣ ፀላእትና ኣብ ሓድነትና ነቓዕ እንተረኸብና ወይ ከኣ እንተፈጠርና ኢሎም ሃሰው ካብ ምባል ዓዲ ዘይውዕሉ። ሕዚ’ውን ኣብ ሓድነትና ኣበር ንምፍጣር ቀፀልቲ ፃዕሪታት እናተገብሩ ከምዘለው ፈሊጥና ፣ ኩላትና ብዝረቐቐ ኣገባብ ክንከታተል ይግባእ።

ስለዚ ህላወናን ድሕንነትናን ብዘተኣማምን ኣገባብ ንምርግጋፅ ኣብነካይዶ ተጋድሎ ፣ ብሄራዊ ስምረትናን ሓድነትናን ዝያዳ ክነሐይሎን ክንኩስኩሶን ይግባእ። ሕዚ’ውን ንምሕያልን ምድልዳልን ሓድነትናን ስኒትናን ልዑል ቆላሕታ ሂብና ፣ ነቓዕ ንምፍጣር ንዝህቅኑ ኣካላት ከኣ ነብሲ ወከፍ ትግራዋይ ኣምሪሩ ክምክቶምን ኣደብ ክሕዙ ክንገብርን ደጊመ ከዘኻኽር ይፈቱ።
ሕዚ’ውን ህላወናን ድሕንነትናን ብቕልፅምና!

ትግራይ ስዒራ፣መሊኣ’ውን ክትስዕር’ያ!

ሰላም!
Pres. Debretsion Gebremichael

Published by Woyanay Tigray Media

This Websites for the support of the people of Tigray and for the various ideas on the human and democratic rights of all Ethiopian nationalities.the equality of the Ethiopian people has always been a victory for the TPLF and the people of Tigray. Therefore, we will only distribute the TPLF’s contribution to the country to our people. We will discuss various realities of the people of Tigray as well as the heroism of Tigray and the positive issues we need to support for our government in Tigray. The heroism of the TPLF, the TPLF is a real and heroic party built by political elites who will not betray the country and sell it to the enemy.

%d bloggers like this: