ፕሬዝዳንት መንግስቲ ትግራይ ተጋዳላይ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ብምኽንያት ሓዱሽ ዓመት 2014 ዓ/ም ኣብ ህሉው ኩነታት ኣድሂቦም ካብ ዝሃብዎ መግለፂ

ፕሬዝዳንት መንግስቲ ትግራይ ተጋዳላይ ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል ብምኽንያት ሓዱሽ ዓመት 2014 ዓ/ም ኣብ ህሉው ኩነታት ኣድሂቦም ካብ ዝሃብዎ መግለፂ

ዝተኸበርኻ ኣብ ውሽጥን ወፃእን እትርከብ ህዝቢ ትግራይ፣ ነባራት አመራርሓ ፣ መዘና ኣልቦ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ፣ ህዝባዊ ቓልስና ዝደገፍኩም መራሕቲ ሃገራት፣ ዓለም ለኸ ትካላትን ኩሉኹም መዳረግቲ ኣካላትን ፤ ልዕሉ ኹሉ ክትዝክሮ፣ክትገልፆን ክትፅሕፎን ቃላት ዝሓፅረካ ኣዝዩ መሪርን መስተንክራዊ ዓወታት ካብ ዘመዝገብናሉ 2013 ዓ/ም ናብ 2014 ዓ/ም እንኳዕ ብሰላም ኣብፀሐኩም። 2014 ዓ/ም ናይ ሰላም፣ ቅሳነት፣ ራህዋ፣ ጥዕናን ፣ሰናይ ስራሕን ብሩህ ተስፋን ኩለመዳያውን ዓመት ክኾነልና መዓንጣና ሸጥ ኣቢልና ብምቅላስ ደመኛ ፀላእትና ዳግማይ ስግኣት ትግራይ ናብ ዘይኮንሉ ኣግባብ ከምንሕምሽሾም ብምትእምምን እዩ። ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ትግራይ 2013 ዓ/ም ዝተደራረበ ፉሉይ ፍፃመ ዝተፈፀመላ ዓመት ኮይና ክትምዝገብ እያ። ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ዓቕሞም ኣዋዲዶም ህዝብና ነብራያ ነበረ ክዝንቶ ንምግባር ሰፋሓቲ ዓሞቕትን ተኸታተልቲ ወራራትን ዝተኻየዱሉ፤ ወረርቲ ህዝቢ ትግራይ ብጥይት ፣ ብጥሜት፣ ብጥቕዓት፣ ብፆታዊ ዓመፅ፣ሃፍቲ ምዝማትን ምዕናውን ፈፂሞም ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘበን ክፍፀምዩ ተባሂሉ ዘይግመት ዘይናይሰብ ኣረሜኔያዊን ባርባራውን ግፍዕታት ፈፂሞምልና እዮም ።

ይኹን እምበር ህዝቢ ትግራይ መኸትኡ ብምሕያል ኣብ ቓልሲ ፍሉይ ቦታ ዘለዎ ድሙቕ ዓወት ኣብዛ ታሪኻዊት 2013 ዓ/ም ፈፂሙ እዩ። ፀላእቱ ደምሲሱ መብዛሕትኡ መሬት ትግራይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ኣውዒሉ፣ ዝመረፆ መንግስቲ ናብ ቦትኡ ኣእትዩ ስራሕ ጀሚሩ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ብፀላእቲ ተመንጢሉ ዝነበረ መሰል ዓርሰ ውሳንኡን ዓርሰ ምሕደርኡን ብቓልሱ ናብ ቦትኡ ዝመልሰ ምዃኑ ታሪኽ መዝጊብዎ እዩ። ስለዚ 2013 ዓ/ም ብዓብይኡ እዋን ፀላም ትኹን እምበር ናይ ህዝባዊ መኸተ፣ቓልስን ድሙቕ ዓወት ዝተመዝገበላ ዓመት ኮይና ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ትግራይ ብፉሉይ ትዝከር ዓመት እያ። ሕሉፋት ስውኣት ቓልሲ 17 ዓመትን ናይ እዋን መኸተን ስውኣትናን ዘተኣሳሰረት ዓመት እውን እያ 2013 ዓመተ ምህረት። ስውኣት መኸተ ሕድሪ ቐዳሞት ኣያታቶም ከየዕበሩ ዓብይ ታሪኽ ፅሒፎም ይፅሕፉ እውን ኣለው። ብሓፀሩ 2013 ዓ/ም ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ትግራይ ዝተዳራረበ ቁም ነገር ዝሓዘት፣ናይ ፀላምን ብርሃንን፣ናይ ክሳራን ዓወትን፣ ቀፃሊ ሓዱሽ ዓወት ጥጅእ ጥንሲ ዝሓዘት ፍልይቲ ዓመት እያ፡፡

ኣብ ቀፃሊ 2013 ዓ/ም ዝተፈፀመ ሕውስውስ ዝበለ ታሪኽ ብዝርዝር ተፈቲሹ ምስ ሕሉፍን መፃእን እዋን ዘለዎ ምትእስሳር ብምርዳእን ህዝቢ ትግራይ ደጊሙ ናብ ከምዚ ዝበለ ፈተና ከይኣቱ ቀፃሊ ጉዕዝኡ ውሑስ፣ ናብ ምዕባለን ስግግርን ከይዲ ዘእቱ ክኸውን ኩሉ ዘድሊ ፅንዓት፣ ገምጋምን ምትዕርራይን ክግበር ኣለዎ። እዚ ጉዳይ ከምቲ ኣብ መኸተና ዘርኣናዮ ብሓባር ክንዓሞ ዘለና ውራይ እዩ።
ይኹን እምበር ቐዳማይ ውራይና ህልውናን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ምርግጋፅ እዩ። ካልኦት ውራያት ነዚ ቀንዲ ውራይና ከይተዳፍኡ ብልክዖም ዝኸዱ ይኾኑ። ኣብ ጉዳይ ህዝቢ ትግራይ ድማ ፍፁም ሓድነት ክህሉ ግድን እዩ። ኣፈላላይ ሓሳብ ማለት ምዝራግ ሓድነት ማለት ኣይኮነን ። ፀላእን ባንዳን እንተዘይኮይኑ ኣብ ጉዳያት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ህላወን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ፍፁም ሓድነት ክህሉ ግና ግድን እዩ። ህዝቢ ትግራይ በዚ መኸተ ዝሓዞ ፖለቲካዊ መርገፂ ተመሳሳሊ ጥራይ እንተይኮነስ ሓደ ምዃኑ ውሽጣዊ ሓድነቱ ክሳብ ክንደየናይ ስጡም ምዃኑ ከም ሓደ ሰብ ዝተጠመረ ሓደ ህዝቢ ምዃኑ ንኹሉ ኣርእዩ እዩ። ምንጪ ኩሎም ዓወታትና ድማ ሓድነት ዕላማናን ውሽጣዊ ጥንካረናን ምዃኑ ተረጋጊፁ እዩ። እዚ ተጠናኺሩ ክኸይድ ዝግበኦ እዩ። ኣብ ካልኦት ጉዳያት ግና ሽሕ ሐሳብ እንተሃለወ ሃፍቲ እምበር ፀገም ኣይኸውንን። ምእንተ ምንታይ ዝተፈላለየ ሓሳብ ምህላው ኣብ ዝሓፀረ እዋን ለውጢ ዘምፅእ ምሩፅ ፁሩይ ሓሳብ ንምምራፅን ንምውህሃድን ስለዝጠቅም እዩ። ኣብዚ እቲ ቁም ነገር ብዝሰልጠነ ኣፋላላይ ምትእንጋድን ውሳነ ዘድልዮ ድማ ብኣግባቡን ብመንገዱን ውሳነ ክረክብ ምግባር እዩ። ዝለዓለ ውሳነ ኣብ ዝድለየሉ ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ ህዝቢ ትግራይ ስለዝኾነ ብውሳነ ህዝቢ ትግራይ መዕለቢ ዝግበረሉ ይኸውን።

ካብ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይ ዝወረሩን ብገበን ምፅናት ህዝቢ ትግራይ ዝሕተቱ ብውልቀ መላኺ ኢሳያይስ ዝምራሕ መንግስትን ሰራዊት ኤርትራን ከም ትካል ኩሎም እዮም። ብድምር እዞም ደም ንፁሃት ብምፍሳስ ዝሃጠሩ ኩሎም ወረርቲ ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢትግራይ ዝፈፀምዎ ምፅናት ዘርኢ ጨፍጫፍ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ብቐሊሉ ዛይሃስስን ዘይሓውን ስነኣእምሯኣዊ በሰላን ሰብኣዊ ህልቂት ቅልውላውን ኣብፂሖም እዮም። ብወረርቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐ ጅምላዊ ጨፍጫፍን ምፅናት ዘርእን ካብቶም ኣብ ዓለም ከም እኒ ሩዋንዳ ቱትስ ፣ ኣርመናውያን፣ ሞንጎሊያ፣ እስራኤልን ካልኦትን እንትነፃፀር ብዓይነቱ ፍሉይ እዩ።

ብሓፈሻ ኣብ ውሽጥን ወፃእን እትነብር ህዝብና ብፍላይ ተመራመርቲ ልሂቃን ስነ ልቦናን ካልኦትን ዝኾንኩም ተጋሩ ብፍላይ ኣብቶም ካብ መረበቶም ተመነዛቢሎም ደኽቲሞም ኣብ ከቢድ ስነ አእምሯኣዊ ፀቕጢ ዘለው ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቑፀሩ ህፃናት ካብቲ ዘለዎም ፀገማት ተናጊፎም ብጥዑይ ኣእምሮ ትምህትርቶም ዝከታተልሉ ኩነታት ንምፍጣር ኣብ ዝግበር ርብርብ እጃምኩም ክትዋፅኡ ይፅውዕ። ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ትግራይ ዓመተ 2013 ዓ/ም ህልቂትን ዓወትን ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ህዝባዊ ዕላማናን መትከላዊ እምነታትናን ክብርታትናን ዝብገሱ መሰረታዊ ዓበይቲ ፖለቲካዊ ፣ ወታደራውን ዴፕሎማሲያውን ዓወታት ዝተመዝገብሉ ዓመት ብምኟኑ እዛ ተኣምራዊ መስተንክራዊ ቅያ ተመዝጊቡላ ንሰናበታ ዘለና ዓመት ብቐፃሊ ወለዶታት ትግራይ ብፍላይ እናተዘከረት ክትነብር እያ። ስለዚ “ብዘይ መስዋእቲ ዓወት የለን” ዝብል ህዝቢ ትግራይ ሕድሪ ሎምን ትማልን ስውኣት ኣፅኒዑ ሒዙ ደመኛ ፀላእትና ደዃዕዃዕ የብሎም ስለዘሎ ህዝብና ብመስዋእቲ ኣያታቱ፣ ኣሓቱን ኣሕዋቱን ተሓቢኑ ንቕድሚት ክስጉም ገበሮ እምበር ርእሱ ኣድኒኑ ክስኮን ኣይገበሮን፤ ንቕድሚት እውን ብዝበለፀ ሓሪኑ ተኣምር ከምዝሰርሕ ኣየጠራጥርን!

ንህዝቢ ከገልግል፣ ሉኣላዊ ስልጣን ህዝቢ ንኽኽበር ፣ ሰላምን ፀጥታን ክረጋገፅ ፣ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ልምዓት ክሳለጥን ህዝቢ ዝሃቦ ሓደራ ኣብ እንግድዑ ዝተሸከመ መንግስቲ ትግራይ ሕጋዊ፣ ፍትሓውን ተቐባልነት ዘለዎ ህዝባዊ ኲናትና እናመርሐ ኣብዚ በዚፀሕናዮ ዘለና ደረጃ ክበፅሕ ብምኽኣሉ ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ትግራይና ናይ ባዕሉ ቦታ ሒዙ ኣሎ። ኩሎም ወረርቲ ሓይልታት ህዝብን መንግስትን ትግራይ እናሃለው ማለት ሕልሚ ንግስና ፋሽሽቲ ኣብይ ኣሕመድ ከምዘይረጋገፅ ፤ ከምኡ እውን ሃርጓፍ ድሌትን ጎብለል ቀርኒ ኣፍሪቃ ናይ ምዃን ባህጊ ውልቀ መላኺ ኢሳይያስ ኣፈወርቂን ከምዘይሳኻዕ ስለዝፈልጡ እዮም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኣረሜኔያው ወራር ዘካየዱን ዘካይዱን ዘለው።

ዓለም ዘስደመመን ደመኛ ፀላእትና ልክዖም ክፈልጡ ዝገበረን ዓወታትና ሳላ ናይ መስዋእቲ ወለዶ እናተበሃለ ዝፅዋዕ ትውልድን ሓዱሽ ወለዶን ጠስምን ድልኽን ኮይኖም ቤዛ ህዝቦም ስለዝተዋደቑ ብቐንዱ ድማ ኣብ ደገን ውሽጥን ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ማይን ፀባን ኮይኑ ቀንዲ ተዋሳኢ ህዝባዊ ኲናት ባዕሉ ምዃኑ ስለዘመስከረ እዩ። ኣብ 2013 ዓ/ም ብዙሓት ዓወታት ዘመዝገብናሉ ዓመት ምዃኑ ኣብዚ መዳይ ክስመረሉ ዝግባእ ጉዳይ ኣሎ። ኣብዚ ውረድ ደይብ ዝንበሮ ጉዕዞ 2013 ዓ/ም ህዝባዊ ቃልስና ዝዓመሙ ሰለስተ ዓበይቲ ዕላማታት ሕዚ እውን ኣይተዓወቱን ። ብርግፅ ጉጅል ፋሽሽቲ ኣብይ ኣሕመድ ብሰራዊት ትግራይ ተዳሂኹ ጭርኡ ደጒሉ 21 ሰነ 2013ዓ/ም ካብ ሰሜናዊት ኮኾብ ትግራይና ዝኾነ ከተማ መቐለ ብምህዳሙ መንግስቲ ትግራይ ዋላ ናብ ቦትኡ እንተተመለሰ ምዕራብ፣ ሰሜን ምዕራብን ምብራቕን ትግራይ መሊኡ ሓራ ስለዘይወፀ ዓወትና ምሉእ ‘ዩ ዝበሃል ኣይኮነን። ስለዝኾነ እውን ምድፍፋእ ዝህልዎ ቀፃሊ ከቢድ ጉዕዞ ይፅበየና ከምዘሎ ህዝቢ ትግራይ ብዕሊ ተረዲኡ ኣብ ተዋፈርናሉ ዓውደ ስራሕ ክንነጥፍ ን ብዕቱብ ክንረባረብን ይግባእ። ኣብዚ እዋን ካብ ወረርቲ ሓይልታት ዘይተናገፈ ህዝብና ሓራ ንምውፃእ ድማ ኣድላይ ዘበለ ምድላዋት ክግበር ኣለዎ። ስለዚ መፃኢ ወፍርታትና ንምዕዋት ህዝብና ትገብሮ ዘለኻ ገንዘባውን ማተሪያላውን ሓገዝን ርብርብን ፀላእትና ዳጊሞም ስግኣት ህዝቢ ትግራይ ከምዘይኾኑ ክሳብ እነረጋግፅ ወፈያኻ ኣሕይልካ ከም እትቕፅለሉ ሰራዊትን መንግስትን ትግራይ ኣይጠራጠርን።

ብሓፂሩ ኣብ ውሽጥን ደገን ዘሎ ህዝቢ ትግራይ መትከላት፣ ልምዓታውን ዴሞክራሲያውን ዝኾነ ህዝባዊ ውግንና ፣ ልዕልና ህዝቢ፣ ኣብ ምትእምማን ዝተመስረተ ስጡም ጥርናፈን ልዕልና ሕግን ክብርታት ዓርሰ እምነት ፣ዓርሰ ምርኮሳ ፣ ፅንዓት ፣ ጅግንነት፣ ዘይምንብርካኽ ፣ ቅንዕና፣ ሓልዮት፣ ብፃይነት ተሓጋጊዝካ ፀልማት ምስጋር ዝመሳሰሉ ህዝብና ጨቢጡ ንህይወቱን ንብረቱን ከይሰሰዐ ድርርብርብ ዓወታት ኣመዝጊቡ እዩ። ስለዚ ንቓልሲ ወትሩ ድልው ዝኾነ መስዋእቲ ንምኽፋል ንድሕሪት ዘይብል ህዝብና ሒዝና ዘይንሰግሮ ፀገም ዘይንስዕሮ ወራርን ፈፂሙ ከምዘይህሉ ዘጠራጥር ኣይኮነን ። ሰራዊትና ናብ ዓፋርን ኣምሓራን እንትኣቱ ዝተገበረሉ ኣቀባብላ ሕዚ እውን ህዝቢ ንህዝቢ ሽግር ከምዘይብሉ ዘረጋግፅ እዩ። ፋሽሽታዊ ስርዓት ንምውዳቕን ንቐፃሊ ብሓባር ንምስራሕን ምሳኹም ተሓባቢርና ክንሰርሕ ምዃንና በዚ ኣጋጣሚ ክንገልፀልኩም ንፈቱ። ፋሽሽስታዊ መንግስቲ ኣብዪ ወታደራዊ ዓቕሙ ተዳኺሙ ስለዘሎ ካፍትን ካፍትን ዝተፈላለዩ ኣፅዋርን ድሮነን ኣምፅኤ ተጠቒመ ፣ በዝሒ ሰራዊትን ኣሃዱታትን ኣሰሊፈ ኩነታት ክቕይሮ ኢሉ ይረባረብ ኣሎ። ኣፅዋር ንምዕዳግ ዝግበር ዘሎ ጉያ እውን ዝገርም እዩ። “ከምቀደም ይመስለክን ውሕጅ ይወስደክን” ከምዝበሃል ህዝብን ሰራዊትን ትግራይ ዘለሉ ኩነታት ፉሉይን ማዕበላይን ምዃኑ ክርድኡ ዘይኽእሉ ፀላእቲ ኣብ ናይ ቀደም ሓሳቦም ተሸኺሎም ዝረባረቡ ዘለው እዮም። ከም ደርጊ ሓይሊ ሰብን ኣሃዱታትን ብምውሳኽ መሰረታዊ ወታደራውን ፖለቲካውን ኩነታት ዝቕይር ዝመስሎ ፋሽሽታዊ መንግስቲ መጨረሽትኡ ውድቀቱ ምስላጥ እዩ። ስሩዕ ሰራዊቶም ኣወዲኦም ፉሉይ ሓይሊ ክልላት ምሊሻታትን ውልቀ ዕጡቓትን ኣውፊሮም ፈሺልዎም እዩ። ብኽተት መናእሰይ፣ ተረፍ መረፍ ሰራዊት ደርጊ ዝነበሩ ብምኽታት ሕዚ እውን ስቪላት የሰልፍ ኣሎ። ከምደርጊ ብድርሕሪት ንዝሃድም ወተሃደር ዝቐትል ሓይሊ መዲቦም ብፍላይ ተወለድቲ ኦሮሞን ደቡብን ግዳይ ይኾኑ ኣለው። እዚ ኩሉ ዘሕፍርን ሕሱርን ሞት እዩ። ሕዚ እውን ወተሃደራት ፋሽሽቲ ኣብይ ንባዕልኹምን ንኽብርኹምን ኢልኩም ኣብ ልዕሊ ፋሽሽቲ ኣብይ ተለዓሉ። ህዝብታት ኢትዮጵያ እውን ንደቅኹምን ንባዕልኹምን ኢልኩም ካብዚ ሕሱር ታሪኽ ሞት ንባዕልኹም ኣድሕኑ ። ነዚ ኹሉ ሕምስምስ ምኽንያት ዝኾነ ስርዓት ፋሽሽቲ ኣብይ ክሕተትን ክወድቕን ተለዓሉ።

ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ፤

ልኡኽ ሰራዊትና ዜና እንተይኮነስ ታሪኽ ምስራሕ እንትኸውን ፀላእትና ዝደልይዎ ዘለው ንዜና ዝኸውን ንበዓል መድመቒ ዝኸውን ዓወት መሳሊ ንምርካብ እዩ። ልኡኽ ሰራዊትና ግና ሓይሊ ፀላእትና ንምድምሳስ እዩ። ነዚ ልኡኽ ንምዕዋት ድማ ዘድሊ ኩሉ ምትዕፅፅፍ ዝገብር ወታደራዊ ሳይንስን ጥበብን ዝምራሕ ኣወፋፍራ ዘለዎ ሰራዊትና ወፍርታቱ ብምዕራብ ይኹን ብምብራቕ ብደቡብ ይኹን ብኻሊእ ኣንፈት ተደሚሩ ምድምሳስ ፀላኢ ዘረጋግፁ ወታደራዊ ስርሒት ክኾኑ እዩ ዝረባረብ ዘሎ። እዚ ፍሉይ ታሪኽ ዝሰርሐን ዝሰርሕ ዘሎን ተኣምረኛ ሰራዊት ብማዓልታት ካብ ደባይ ናብ መደበኛ ብሰሙናት ናብ መካናይዝድ ሓይሊ ዝዓቢ ፍሉይ ሰራዊት ወዲ ህዝቢ ትግራይ እዩ።

እዞም ፀላእቲ እንተይጠፍኡ ድቃስ ክህልወና የብሉን! ግዜን ዕድልን ምስረኸቡ እንታይ ይሓስቡልና ከምዘለው ንፈልጦ ጉዳይ እዩ። ፀኒዕና ብምቅላስ እቲ ዘይተርፍ ዓወት ነመዝግብ ። ንሕና ብተደጋጋሚ መማረፂ ኣቐሚጥና ኢና። ብዘተ ተኹሲ ጠጠው ናይ ምባልን ጉዳያት ብኣግባቡ ክፍትሑ ምፅዓር እንተዘየለ ብውግእ ፀላኢ ምድምሳስ እዩ። እዚ ፋሽሽታዊ መንግስቲ ንሰላም ክሳብ ዘይተቐበለ ብወታደራዊ ሓይሊ ክድምሰስ ምግባር እዩ። ገሊኡ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ኮይኑ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ድማ ተኸቢቡ ኣገልግሎት ስልኪ፣ ባንክን ትራንስፖርትን ዓፅዩ ብጥሜትን ሕማምን ክንረግፍን ክንውዳእን ህዝቢ ናይ ምፅናት ፕሮጀክት ሒዙ ይቕፅል ስለዘሎ ቃልስና እውን ኣሐይልና ክንቅፅል ይግባእ።

ኣብዚ እዋን ትግራይ መሊኣ ሓራ ስለዝይወፀት ህዝቢ ትግራይ ዝተፈላለዩ ማሕበራውን ኢኮነሚያውን ፀገማት ተቓሊስካ ሕሱም ናብራ ክትደፍእ ተገዲድካ ኣለኻ ። ስግኣት ፀላእትኻ ከይኣኽለካ ካልኦት ማሕበራዊን ኢኮነሚያውን ፀገማት ይደራረቡኻ ኣለው። ከም መንግስቲ ኣብ ኤሌክትሪክ፣ ቴሌ፣ መሰረታዊ ሸቐጣትን ካልኦትን ዝረኣዩ ግዜያውን ቀፀልትን መፍትሒታት ተግባራዊ ብምግባር ፀገማት ህዝብና ክነቃልል ክንረባረብ ኢና።

ኣብ መወዳእታ ህዝቢ ትግራይ ተሸኪሙዎ ዘሎ ፃውራ ዓዕርዩ ከቢድን ደረጃ ብደረጃ ንምፍታሕ እውን ናይ ባዕሉ ግዜ ዝጠልብ ምዃኑ ክንፈልጥ ይግባእ። ይኹን እምበር ህዝቢ ትግራይ ተደራሪብዎ ዘሎ ሽግራት ተፃዊሩ ፀላእቱ ደራዒሙ ኣብ ሓዱሽ ዓመት 2014 ዓ/ም ብተወሰነ ደረጃ ካብ ፀገሙ ከምዝላቐቕ ኣያጠራጥን፡ ፡

ደጊመ ሰናይ ሓዱሽ ዓመተ 2014 ዓ/ም ክኾነልና ይምነ!

ሕድሪ ትማልን ሎምን ስውኣትና ኣይነዕብርን!

ሃለዋትናን ድሕንነትናን ብቕልፅምና!

ትግራይ ስዒራ! መሊኣ እውን ክትስዕር እያ!

Published by Woyanay Tigray Media

This Websites for the support of the people of Tigray and for the various ideas on the human and democratic rights of all Ethiopian nationalities.the equality of the Ethiopian people has always been a victory for the TPLF and the people of Tigray. Therefore, we will only distribute the TPLF’s contribution to the country to our people. We will discuss various realities of the people of Tigray as well as the heroism of Tigray and the positive issues we need to support for our government in Tigray. The heroism of the TPLF, the TPLF is a real and heroic party built by political elites who will not betray the country and sell it to the enemy.

%d bloggers like this: