ኣብ ተጋሩ

ኣብ መድረኽ ዓለም ዝመኸነ ተስፋ ኣብይ ኣሕመድ
~~~~~~~
ፀብፃብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ዓለምን ክሕደት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያ – ትንታነ ፅሑፍ

ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ዓለም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብሰንኪ ዝተፈፀመ ዘርኣዊ ጨፍጫፍ ብሰራዊት ኣብይ ኣሕመድን መሻርኽቱን ዝተፈፀመ ምዃኑ ገሊፁ፡፡

ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብግዲኡ፤ ሰብኣዊ ረዲኤት ናብ ትግራይ ከይበፅሕ ኣብ ዓፋርን ኣምሓራን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ከም ምኽንያት ብምቕራብ ኣካል ዘርኢ ምፅናት ትግራይ ኮይኑ ቀፂሉ፡፡ ጉጅለ ፋሽሽቲ ኣብይ ኣሕመድ፤ ብሓይሊ ትምክሕቲ ኣምሓራ ተደፋፊኡ ዝኣተዎ ኲናት ዘርኢ ምፅናት ትግራይ፤ ተመሊሱ ንባዕሉ ከቃፅሎ ጀሚሩ እዩ።

ኣብ’ቲ ከም ድላዩ ዝእዝዞ ግዚኡ ዝሓለፎ ቤት ምኽሪ ቀሪቡ፤ ሰራዊትና ካብ ሑመራ ክሳብ መቐለ ዝኣቱ ዋላ ሓደ ሰብ ኣይቀተለን ብምባል ዝተዛረቦ፤ ኣብዚ ሐዚ እዋን ብደገፍቱን መላፍንቱን ከይተረፈ ኣብ ትዕዝብቲ ኣእትይዎ ይርከብ፡፡

ህዝቢ ትግራይ ወናኒ ስነ ሓሳብን መበቆል ስልጣነታት ዓለምን ምዃኑ ታሪኽ ሰኒድዎ እዩ፡፡ እዚ ህዝቢ ታሪኹን መንነቱን ዓቂቡ ዝዘለቐ እኳ እንተኾነ፤ ሃፍታም ታሪኹ እናደለዩ መንነት ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ሰፊሕ ፃዕሪ ክግበሩ ዝፀንሑ ተስፋሕፋሕቲ ሓይሊታት ኣምሓራ፤ ሎሚ ኣብ ዘይውፃእ መንቀርቀር ፀሚድዎም ኣሎ፡፡

መሪሕነት ተስፋሕፋሕቲ ኣምሓራ፤ ንጉጅለ ፋሽሽቲ ኣብይ ኣሕመድ፣ ዕሱባት ወታደራት ኢሳያስ ኣፈወርቂን ድሮናት ኤመራት ዓረብን ተኣማሚኑ፤ መንነት ህዝቢ ትግራይ ካብ መሬት ገፅ ንምጥፋእ ዘካየድዎ ቅሉዕ ወራር ብደረጃ ዓለም ነቐፌታ ይገጥሞ ኣሎ ጥራይ እንተይኮነስ ብዙሓት ናይ ማዕቀባት ዋሕዚ እውን ናብ መንበረ ስልጣኑ ይውሕዝ ኣሎ።

እዚ ዕሱብ ወራር ህዝቢ ትግራይ ኣጥፊእኻ ኣምሓራዊ ኣተሓሳስባ ክቕበልን፤ ስነ ሓሳብ፣ ታሪኽን ባህሊን ትግራይ ተፋሒቑ ኢትዮጵያ ብዝብል መታለሊ ሽፋን መንነት ትግራይ ካብ ታሪኽ ዓለም ክስረዝን ከም ዓቡይ ዛዕባ ዝገበረ እዩ፡፡

ሃፀያዊት ኢትዮጵያ ንምምስራት ላዕሊን ታሕቲን ይብል ዝነበረ መሪሕነት ሽዋ፤ ምስ ሀዝቢ ትግራይ ዝነበሮ ቀንዲ ፍልልይ ኣብ ምውናን ታሪኽን ስልጣነን ዝተመስረተ እዩ፡፡ ኣብ’ቲ እዋን ፍልልያት ሃይማኖታዊ ትሕዝቶ ክህልዎም አኳ እንተተገብረ፤ ዋና ቁምነገሩ ግና ዓብላሊ ሓይሊ ኮይንካ ኣብ ምውፃእን ዘይምውፃእን ዝምስረት እዩ ፡፡

ዘየቋርፅ ምውርራስ ጅግንነትን ስነ ሓሳብን ተጋሩ፤ ካብ ደኣማት ክሳብ ኣኹሱም ኢሉ ድማ ኣብ መበል 15 ክ/ዘመን እውን ምጡቕ ኣተሓሳስባ ሒዙ ዝመፀ ምንቅስቓስ ደቂቀ እስጢፋኖስ፤ ኣብ ኣውሮፓ ካብ ዝተልዓለ ዘበነ ኣብርሆ 29 ዓመታት ቀዲሙ ዝተልዓለን መርኣያ ፍልስፍና ተጋሩ ምንባሩ ሰነዳት ታሪኽ የማላኽቱ፡፡

ትግራዋይ ደሚቑ ከይረአን፤ ታሪኹ እንበር መንነቱ ዘይደልዩ ሓይሊታት ሽዋ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣተሓሳስባ ዝፈነውዎ ወፍሪ፤ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ፀላኢ ጌሮም ብምስያም ኣብ ልዕሊኡ ከበድቲ ወራራት ኣካይዶም እዮም፡፡

ደቂ ሰባት ምስ ሂወቶም ክቕበሩን ኣብ ልዕሊኦም ኣፍራስ ክዕንድራሎምን ብምግባር ተጋሩ ርእሶም ከድንኑ ፈተነ ዝተገበረሉ እዚ ምንቅስቓስ፤ ኣስካሬን ከይተቐበረ ንሸውዓተ መዓልቲ ክፀንሕ ንጉሳዊ ትእዛዝ ዝተውሃበሉን እውን እዩ፡፡ መራሒ እቲ ምንቅስቓስ ዝነበረ ኣባ አስጢፋኖስ 18 ታሕሳስ 1478 ዓ.ም ዝተሰወአ እንትኾን፤ ኣስካሬኑ ክቕበር ብዘርኣያቆብ ዝተፈቐደሉ ግና 25 ታሕሳስ 1478 ምዃኑ ታሪኽ ሰኒድዎ ኣሎ፡፡

ኣተሓሳስባን ጅግንነትን ተጋሩ ንምጥፋእ ብንጉስ ዘርኣያቆብ ዝተጀመረ ወፍሪ ዘርኢ ምጥፋእ ተጋሩ ብመንነቶም ክስኮኑ፣ ኣብ መታልሖም ብፌርማ ዘርኣያቆብ ዝምሰል 11 ቁፅሪ ወይ ፊደል “ዘ” ክቕመጠሎም ብምግባር ካብ ካልኦት ሰባት ተገሊሎም ክሳቐዩን ክጥቅዑን ተሰሪሕሉ እዩ፡፡

ተስፋሕፋሕቲ ሓይሊታት ኣምሓራ፤ ንህዝቢ ትግራይ ኣፅኒቶም ብታሪኹ ክሕበኑ፣ ክኾርዑን ኣብ ዘይታሪኾም ሰብ ታሪኽ ምእንታ ክኾኑ ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ካሊእ ሕብረተሰብ ፈልዮም ኣብ ዓይኒ ጥርጣረ የንብርዎ ኔሮም፡፡

ተስፋሕፋሕቲን ፋሽሽታዊያን ወረርቲን፤ 24 ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝኸፈትዎ ቅሉዕ ወራር፤ መቐፀልታ ነባር ሸውሃቶም ኮይኑ፤ ልክዕ ከም ኣቦታቶም ክቕበሩ ጀሚሮም ኣለዉ፡፡

ጉጅለ ፋሽሽቲ ኣብይ ኣሕመድ፤ ዕሱባት ሰራዊት ኢሳያስ ኣፈወርቂን ቴክኖሎጂ ድሮናት ኤመራት ዓረብን ተጠቒሙ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈፀሞ ከቢድ ጨፍጫፍን ጊዚያዊ ፀብለልታን ስዒቡ፤ ንማሕበረሰብ ዓለም ከዳናግር ዝተርኣየ ፋሽሽት ኣብይ ኣሕመድ፤ ህወሓት ከም ሕሩጭ ተበቲኑ ብምባል፤ መንግስቲ ትግራይ ናብ መቐለ ዝምለሰሉ ምንም ዓይነት ዕድል የብሉን ክብል ተዛሪቡ፡፡

ኣሽንካይ ስነ ልቦና ትግራይ፤ ናይ ባዕሉ ስነ ልቦና ከንብብ ዘይከኣለ ኣብይ ኣሕመድ፤ ኣብ ትግራይ ዘዋፈሮም ባንዳታት ዝህብዎ ሪፖርት ከም ሓቂ ብምውሳድ ዝገበሮ ምድንጋር፤ ኣብ ጫፍ ገደል ኣብፂሕዎ ኣሎ፡፡

ሀዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊኡ ዝወረደ ግፍዒን በደልን ካብ እንግድዕኡ ንምድርባይ ዝተረፎ ብሕታዊ መማረፂ፤ ቀላፅምካ ኣዋዲድካ ዝግበር ቃልሲ መሰረት ዝገበረ ስርሒት ጥራይ ኮይኑ ተረኺቡ፡፡ ህዝቢ ከም ህዝቢ ኣብ ሓደ ልቢ ሰሚሩ ዘካየዶ መኸተ፤ ኣብ ትግራይ ዝተዋፈሩ ምስሌነታት መዕረፊ እግሪ ስኢነምሉ፡፡ ወታደራት ፋሽሽቲ ኣብይ ኣሕመድ ብዝኸድዎ ከቢድ ወታደራዊን ሞራላዊን ሽንፈት ክገጥሞም ጀሚሩ፡፡

ሰራዊት ትግራይ ብዝወስዶ ተኸታታሊ ፅፍዒት ዓቕሉ ዝፀበቦ ኣብይ ኣሕመድ፤ በታ ከም ሕሩጭ ተበቲኑ ዝበለላ መልሓሱ፤ ህዝቢ ትግራይ ብዝሓለፍናዮ እናተኮሰ ስራሕ ከሊኡና ክብል ዓወፅወፅ ክብል ተራእዩ፡፡

“ጎበዝ ሓሳዊ ትማሊ ዝተዛረቦ ይዝክር ይብሉ ወለዲ፡፡” ኣብይ ኣሕመድ ግን ጉረኛ እንበር ጎበዝ ሓሳዊ ክኾን ኣይከኣለን እሞ፤ ኣብ መበል 11 ጉባኤ ቤት ምኽሪ ጥራይ ክልተ ዝጋጨዉ ሓሶታት ክሕሱ ተራእዩ፡፡ ብሓደ ወገን ከም ሕሩጭ በቲንናዮ ዝበሎ ሓይሊ በቲ ካሊእ ገፅ ድማ እናተኮሰ መሕለፊ መንገዲ ከሊኡና ክብል ተዛሪቡ፡፡

ጉጅለ ፋሽሽቲ ኣብይ ኣሕመድ፤ ካብ መብዛሕቲኡ ከባቢታት ትግራይ ተዳሂኹ ምውፅኡ ስዒቡ በይናዊ ተኹሲ ደው ምባል እኳ እንተፀወዐ፤ ተንኮልን ተግባርን ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ግምት ዘእተወ መንግስቲ ትግራይ ብግዲኡ፤ ንህዝቢ ትገራይ ክይወሃባ ዝተዓፀዋ ኩለን ግልጋሎታት ክሳብ ዘይተኸፈታ ደምሳሳይ መጥቃዕቲ ካብ ምግባር ወፃኢ ካሊእ መማረፂ ከም ዘየለ ኣረጋጊፁ እዩ፡፡

ሓየት ሰራዊት ትግራይ፤ ሃለዋትን ድሕንንትን ህዝቢ ትግራይ ናብ ሓደጋ ዘውደቑ ሓይሊታት ትምክሕቲን መሻርኽቱን ኣብ ዝኣተውዋ ቦታ ኣትዩ ናብ ሕጊ ንምቕራብ ይገብሮ ኣብ ዘሎ ደምሳሳይ ገስጋስ፤ ፋሽሽታዊያን ናብቲ መሰረታዊ በመቆሎምተመሊሶም ናብ ቅሉዕ ዘርኣዊ ቅስቀሳ ኣትዮም ኣለዉ፡፡

እንኳንስ እናተዋጋእና ደቂስና እውን ናብ መቐለ ኣይምለስን ክብልዎ ዝፀንሑ መንግስቲ ትግራይ፤ ናብ ንቡር ምምላሱ ስዒቡ ካብ ሰዓብቶም ድጋፍ ዝሰኣኑ ፋሽሸታዊያን ወረርቲ፤ ሰራዊት ትግራይ ናብ ዝተመረፁ ከባቢታት ኣምሓራን ዓፋርን ተሳጊሩ ኣብ ልዕሊ ፀላኢ የዕርፎ ብዘሎ ከቢድ መጥቃዕቲ ተደናጊፆም መልሓሶም ክሓኽዩ ጀሚሮም ኣለዉ፡፡

ራያ እንተለቒቕና ሽጉጥና ክንኩልስ ኢና ዝበሉ በዓል ኣገኘሁ ተሻገር፤ ሰሜን ጎንደር፣ ሰሜን ወሎን ደቡብ ወሎን ካብ ቁፅፅርና ወፃኢ ኮይኑ ክብሉ ኣብ ኣደባባይ ዓለም ምዝራብ ጀሚሮም፡፡

ንሓዱሽ ዓመት 2014 ብሓዱሽ ጃህራን ሓሶትን ዝመሰሶ ጉጅለ ኣብይ ኣሕመድ ብግዲኡ፤ ኣብ ወታደራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊን ማሕበራዊን ዝበፅሖ ክሳራ ብምሽፋን ሓዱሽ ወታደራዊ ልዕልነት ዘለዎ መሲሉ ተራእዩ፡፡

ኣብ ኩለን ግንባራት ሕቒኡ እናተጎዘየ ተለይ ተለይ ዝብል ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ፤ ደንቢ ኽዳን ሕቡራት ዓረብ ኢሜራት ተኸዲኑ ተጃሂሩ፡፡ ነፈርቱ ኣብ ሰማይ ቃልቃል ኢለን ክወርዳ እናረኣየ ጉዳይ ቴክኒክ እዩ ክብል ዝኸሓደ ኣብይ ኣሕመድ፤ ኣብቲ ዝተሓተ ደረጃ ዝርከብ ቁመንኡ ከግዝፍ ላሕ ኢሉ፡፡

ታሪኽን ስነ-ሓሳብን ተጋሩ ንምጥፋእ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ሰብኣዊ ፍጡር ክፍፅሞ እዩ ኢልካ ዘይሕሰብ በደልን ሃሰያን ክገብሩ ዝፀንሑ ሓይሊታት ትምክሕቲ፤ ኣብዚ ሐዚ እዋን መልሓሶም ክሓይኩ ጀሚሮም ኣለዉ፡፡

ኣብ ለዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈፀመ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ንምፅራይ ብዕድመ ኣብይ ኣሕመድ ዝኣተወ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ዓለም፤ ሕቡእ ገበን ኣብይ ኣሕመድን መሻርኽቱን ኣብ ኣደባባይ ኣውፂእዎ ኣሎ፡፡ ብኣብይ ኣሕመድ ዝትንፍስ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያ ነቲ ፀብፃብ ክቃወም አኳ እንተፈተነ፤ ምስሓቕ ሰብ ካም ምዃን ዘድሓኖ ኣይተርኣየን፡፡

እቲ ካብ መሬት ገፅ ንኽጠፍእ ተፈሪድሉ ኣብ ልዕሊኡ ቅሉዕ ወራር ዝተፈፀሞን ህዝቢ ትግራይ፤ ፀልማት ጉልባብ ጌሮም ክጠፍእዎ እኳ እንተነበረ ህዝቢ ትግራይ ግና ፤ ጥሙር ቀላፅሙ ኣዋዲዱ ሳላ ዝተቓለሰ ናብቲ ዘይተርፍ ዓወት ይምርሽ ኣሎ፡፡

ቴሌቪዥን ትግራይ

Published by Woyanay Tigray Media

This Websites for the support of the people of Tigray and for the various ideas on the human and democratic rights of all Ethiopian nationalities.the equality of the Ethiopian people has always been a victory for the TPLF and the people of Tigray. Therefore, we will only distribute the TPLF’s contribution to the country to our people. We will discuss various realities of the people of Tigray as well as the heroism of Tigray and the positive issues we need to support for our government in Tigray. The heroism of the TPLF, the TPLF is a real and heroic party built by political elites who will not betray the country and sell it to the enemy.

%d bloggers like this: