ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ትግራይ ህዝባዊ ኲናት ክመርሕ ናይ ዝተጣየሸ ሴንትራል ኮማንድ ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ምስ ዝኾኑ ተጋዳላይ ምግበይ ሃይለ ዝተገበረ ቃለ መሕትት

ሰሜን እዝን ኣጠቓላሊ እቲ ጉዕዞ ብዝምልከት

ብዛዕባ ሰሜን እዝ ይዛረቡ እዮም:: እቲ ሓቂ ካብኡ ወፃኢ እዩ:: እቲ ሓቂ : ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ ካብ ዝመፅእ ኩሉ ዓይነት ናይዚ ዓዲ ፓለቲካ ቀይሮም እዮም:: ናይ ሓሶት ፓለቲካ : ናይ ኣሻጥር ፓለቲካ : ልዕልነት ረኺቦም:: በዙይ ከም ዜጋ ይሓዝን:: እቶም ናብ ስልጣን ዝመፁ ካብ ኣምሓራ ይኹን : ካብ ኦሮሞ ይኹን : ካብ ካሊእ ናይ ኢትዮጵያ ክፋል ሕ/ሰብ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝፀንሐ ፓለቲካ : ብናይ ኢትዮጵያውያን ኣተሓሳስባ ኣይኮነን ናብ ስልጣን መፂኦም:: እዞም ሓይልታት እዚኦም ምሉእ ብናይ ደገ ድሌት : እዛ ሃገር እዚኣ ከም ሃገር ከምዘይትቕፅል ክገብሩ ንነዊሕ እዋን ዝሓለሙ ሓይልታት ኢንተረስት እዮም ናብ ስልጣን መፂኦም:: ኣብ ኢትዮጵያ ክቕፅሉ እንተኾይኖም ከዓ : ናይ ኣሻጥር ፓለቲካ ከራምዱ ኣለዎም:: እቲ ሕገ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ : ናይ ኢትዮጵያውያን እዩ:: እዚኦም ግን ካፍቲ ሕገ መንግስቲ ወፃኢ እዮም ብሙሉኡ : ናብ ስልጣን ኣመፃፅኦም ካብ ሕገ መንግስቲ ወፃኢ : ስልጣን ምስሓዙ ዝተኸተልዎ ስልቲ ብሙሉኡ እውን ካብ ሕገ መንግስቲ ወፃኢ እዩ::

ነዚ ሕጂ ኢትዮጵያ ደው ኢላትሉ ዘላ ሕገ መንግስቲ ፊት ኮይኑ ዝተቓለሰ ህዝቢ ትግራይ እዩ:: እቲ ዋና ዕላምኡ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ምርግጋፅ እኳ እንተኾነ : ነዙይ እውን ክኽፈል ዝግብኦ መስዋእቲ ብሂወት ብንብረት ኩሎም ዓቕምታት ህዝቢ ትግራይ ተጠቒሙ ተቓሊሱ ተዓዊቱ:: እዙይ ዓወት እዙይ ናይ በይንናን ኣይኮነን : መላእ ህዝብታት ኢትዮጵያ እውን ይካፈሉ እዮም:: ሕገ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ንክፀድቕ : ድሕሪኡ እውን ሃገር ክትቀንዕ ናብ ሰላም ናብ ልምዓት ክንኣቱ : ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተገበረ ናይ 17 ዓመታት ቃልሲ ዝተኸፈለ መስዋእቲ ይኣኽለኒ እንተይበለ ሃገር : ሃገር ክትኮን ዝመርሐ ዘትሓባበረ ዝተቓለሰ : ኣብ ኩሎም ኩርንዓት ኢትዮጵያ መስዋእቲ ዝኸፈለ ህዝቢ እዩ:: እዚ ኸፊሉ እውን ንኹላትና ዝዳንይ ናይ ሓባር ሕገ መንግስቲ እውን ክቓቐም ዝገበረ : በዚ እውን ዓዲ ንቕድሚት ክትከድ : ህዝብታት ኢትዮጵያ ክምሃሩ : ህዝብታት ኢትዮጵያ ክለምዑ : ህዝብታት ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪካ ዘይኮነስ ኣብ ዓለም ክርአዩ ዝገበረ ህዝቢ እዩ:: እዞም ሕዚ ኣብ ስልጣን መፂኦም ዘለው ሓይልታት ብናይ ኢትዮጵያ ህዝብታት ድሌት ዘይኮነስ ብናይ ደገ ድሌት እዩ:: ስለዚ ተፃሒፉ ዝተውሃቦም እዮም ኣንቢበሞ ንህዝቢ ኢትዮጵያ:: ስለዝኾነ ነገር ተቐይሩ:: እዚኦም ናይ ኣስመራ ናይ ድህንነት መኳንንት እዮም ፕላን ሂበሞም:: ነዚ ፕላን እዚ እዮም ተግቢሮም::

ሰሜን እዝ ንሕና ኣይወቓዕናዮን:: ንሳቶም ሓንሳብ ኣስመራ ሓንሳብ ኣዲስ ኣበባ : ሓንሳብ ሳዋ ሓንሳብ ደብረ ዘይት ኣየር ሃይል ኣውፂኦም ሓቢሮም ፕላን ኣውፂኦም:: ተጋሩ ከመይ ነጥፍኦም ኢሎም : ነቲ ናይ ትግራዋይ ናይ ብሄራዊ መንነቱን ክብሩን ናይ ምትሕብባር ዓቕሚ ኣለዎ ዝበልዎ ፓለቲካሊ : ሚሊተርሊ እቲ ኢንተሌክችዋል ዝብሃል ትግራዋይ ንምጥፋእ : ብኡ ኣቢሎም ርእሱ ንከድንን ፕላን ኣውፂኦም ሓይሎም ኣስባሲቦም : ናይ ኢትዮጵያ መኮንናት ኢና ዝብሉ ናይ ኤርትራ መኮነናት ኢና ዝብሉን : ናይ ኣዕራብ ጀነራላት እውን ሓዊሶም ፕላን ኣውፂኦም:: ሓይሎም ኣሰባሲቦም ብጎንደር : ብዓፋር : ብኩኩፍቶ : ብቆቦ : ብዛላምበሳ : ብባድመ ብኹሉ እዮም ፕላን ኣውፂኦም ፀኒሖም:: ታንኮምን መድፍዖምን ሰብሲቦም : ናቶም ኣውሮፕላን ስለዘይኣኽልኦም ናይ ኣዕራብ ኣውሮፕላን ኣኪቦም:: ከቢቦም ኢድኩም ሃቡ ዝበሉና : ብፓርላማኦም ዝኣወጁ : ብፌዴሬሽን ም/ቤት ዝኣወጁ : በቲ ኣፈ ቅላጤ ጠቅላይ ሚኒስቴሮም ዝኣወጁ ሕጂ ንዓና በደለኛታት ክገብሩ ኣይኽእሉን እዮም:: እቲ ሓቂ ግን ካሊእ እዩ : እቲ ሓቂ ናታቶም ናይ ፓለቲካ ሻጥር እዩ:: እዙይ ዝመርሕዎ ኸዓ ናይ ኣምሓራ ኢሊት እዮም : ናይ ኣምሓራ ናይ ትምክሕቲ ግሩፕ እዮም ንሶም እዮም ኣተሓባቢረሞ : ንፈልጥ ኢና:: በይኖም ኣይመፁን ኣይኽእሉናን : ከምዘይኽእሉና ይፈልጡ እዮም::

ግዜን ቦታን ረኺቦም ግን ኣኪቦም መፂኦም:: ኢድኩም ሃቡ ኢሎምና : ኮማንዶ ልኢኾም ሞኪሮም ኣይተሳኸዐሎምን:: ፓሊስን ድህንነትን ልኢኾም ኣይተሳኸዐሎምን:: ከቢቦም ኢድኩም ሃቡ እዮም ኢሎምና:: ንሕና ሰሜን እዝ ኣይወቓዕናዮን:: ኣነ እቲ ሓቂ ክነግረኩም ብሂወት ኣለኹ : እቲ ሓቂ ካልኦት ብፆተይ እውን ይፈልጥዎ እዮም:: ኢድኩም ሃቡ ጥራሕ እውን ኣይኮነን : ክነጥፍአኩም ኢና ኢሎም ብግልፂ ብቴሌቪዥን ዝተዛረቡ ሰባት እዮም:: ተጋሩ ግን ኢድና ኣይንህብን:: ምናልባች ኢድኩም ሃቡ ዝብል ቃል እውን ካባና እዮም ወሲደሞ:: ኢድኩም ሃቡ ንብሎም ንሕና እምበር ንሶም ኣይኮኑን:: ሐዚ ይቕልዱ ኣለው : ሚድያ ስለዝረኸቡ : ኣክሰስ ረኺቦም : ኢድኩም ሃቡ ዝብል ቃል ናብ ኣምሓርኛ ቀይሮም ኢድኩም ሃቡ ይብሉ ኣለው:: ህዝቢ ትግራይ ኢዱ ዝብህ ኣይኮነን:: መሬት ትግራይ ኢዱ ዝህብ ኣይኮነን:: ንሕና ኢድና ኣይንህብን ጥራሕ ዘይኮነስ : ኣብ ሓደ ክልተ ውግእ ክትደፍኡና ትኽእሉ ኢኹም ድሕሪኡ ግን ታሪክ ክቕየር እዩ ኢልና ናብ ውግእ ኣቲና : ናብ ኩናት ኣቲና:: ሐዚ ኩናት እዩ ዘሎ ኣብ ትግራይ : ውግእን ኩናትን ነንበይኖም እዮም:: ኣብ ውግእ ተጥቅዕ : ትከላኸል : ተንሳሕብ:: ኩሎም እዚኦም ናይ ውግእ ሳይንስ እዮም:: እቲ ኣብ ውትድርና ዓለም ዝነበረን ዘሎን ይርድኦ እዩ : እቲ ኻሊእ ህዝብና ግን ዘይክርድኦ ይኽእል እዩ:: ስለዚ ግዝያዊ ልዕልነት ረኺቦም : ኤርትራ ሰራዊት ኣሰባሲቦም : ኣዕራብ ኣምፂኦም : ኣሎ ዝብሃል ኣየር ሃይልን ምድሪ ሓይሊን ኣሰሊፎም ሙሉእ ለይትን ቀትርን ንህዝቢ ትግራይ ኣጭኒቖምሉ::

ናይ ሰሜን እዝ ዝብሃል ሓሶት እዩ:: ባዕልና ኢና ተኸላኺልና : እቲ ሓቂ እዙይ እዩ:: ሰሜን እዝ ባዕሎም ብዝኸፈትዎ ኩናት ባዕልና ክንከላኸል ዝወሰድናዮ እርምጃ እቲ ዝበዝሕ እውን ኢዱ ሂቡ እዩ:: ኢዱ ዘይሃበ እውን ኣይነኻእናዮን : ንዓዱ ኢና መሊስናዮ:: እዙይ እዩ እቲ ሓቀኛ ታሪኽ:: ስለዚ እቲ ሓቂ ንሕና ሰሜን እዝ ኣይወቓዕናዮን:: ከምቶም ካልኦት ናይ ኢትዮጵያ ክፋላት ህዝብና እውን ኣብ ልምዓት ጎደና እዩ ነይሩ:: ካብ ተራ ነቲ ክልል ፀጥታ ዘኽብሩ ፓሊስ ወፃእ ትርጉም ዘለዎ ሓይሊ ኣብ ትግራይ ኣይነበረን:: ንሕና እውን ካብ ቁልዕነትና ናብ ቃልሲ ተኻፊልና ድሕሪኡ እውን ሕዚ ዝኸሓደትና ሃገር ኣባላት ናይ ሰራዊት ኢና ነይርና:: ድሕሪኡ ንሱ ወዲእና ብዝተፈላለየ መንገዲ ብቦርድን ብጡረታን ወፂእና ኣብ ናይ ግሊ ሂወት ኢና ፀኒሕና : መብዛሕቲአና:: ድሓር ግን እቲ ነገር እናተበኣኣሰ ናብ ዘይቐሪ ኩናት ይእቶ ከምዘሎ እናተረደአና ኸይዱ : ዕድልና ካብ ህዝቢ ትግራይ ወፃኢ ካሊእ ዕድል የብልናን : ምስ ህዝብና ኮይንና ነቶም ውግእ ይኹን ኣጠቓላሊ ኩናት ዘይፈልጡ ኣሕዋትና ክነተሓባብር ኣቲና ኣብ ከቢድ ውፃእ ውረድ ኢና ፀኒሕና:: ንዓና ቐሊል እዩ : ነቲ ሓዱሽ ወለዶ ግን ከቢድ እዩ ነይሩ:: እቲ ሓዱሽ ወለዶ ብሙሉኡ ኣብ ናይ ልምዓት ጎዳና እዩ ፀኒሑ:: ይምሃር : ይነግድ : ተስፋ ዘለዎ ሂወት ክመርሕ (ከምኡ ምግባር ጌጋ ኣይኮነን):: ንዓድና ንትግራይ ነፃ ኣብ ምውፃእ : ንመሰል ዓርሰ ውሳነና ኣብ ዝገበርናዮ ቃልሲ ምስ ቡዙሓት ሓይልታት ገጢምና ኢና : ስዒርና እውን ኢና::

ተጋሩ ናይ ምስዓር ታሪኽ እምበር ተሳዒርና ኣይንፈልጥን:: እዚ ኸዓ ናይ ብቅድም ትማሊ ታሪኽና እዩ : ናይ ትማሊ ታሪኽና እዩ : ናይ ሎሚ ታሪኽና እዩ:: ሕጂ ግን ብጣዕሚ ተዛናጊዕና ስለዝኾነ እቲ ውፃእ ውረድ ኣኽቢድዎ:: እቲ ኸቢድ ፈተና ኣብ ሰራዊት ንዝነበርና ኣይኮነን : ከምቲ ትፈልጥዎ መጀመርታ ዝሓሸ ዕጥቂ ነይሩና : መበገሲ እውን ዝተወሰነ ሓይሊ ነይሩና:: ምስቲ ፀላኢ ዝገበሮ ወራር ክነፃፀር ከሎ ንሕና ዝተመጣጠነ ኣይኮነን : ፍፁም ኣይመጣጠንን:: ፀላእትና ጊዚያዊ ልዕልነት ረኺቦም:: ስለዚ ብድሕሪኡ ክንመዓራረ ነይሩና:: ኣብ ቡዙሓት ግንባራት ተኻፋፊልና : ተኸፋፊልና እውን ናይ ሰርቫይቫል (ህልውናኻ ናይ ምርግጋፅ) ናይ ውግእ ኣካይዳ ተኸቲልና:: ጥቅምቲ እዩ ተጀሚሩ ክሳዕ ሕዳር ኣብ ኽብድ ዝበለ ዝተወደበ ውግእ ነይርና : ካብ ታሕሳስ ጥሪ ከባቢ ድማ ናብ ሰርቫይቫል ስራሕቲ እንዳካየድና ፀኒሕና:: እቲ ናይ ሰርቫይቫል ስራሕቲ ብጣዕሚ ከቢድን ፈታንን እዩ ነይሩ : ብዙሓት ብፆትና መስዋእቲ ዝኸፈልሉ እዩ:: ብኣጋጣሚ ኾይኑ ኣፍቲ ሻቡ እዋን እዮም ገለ ገሊኦም ነባራት : ኣብ ታሪኽና ህዝቢ ትግራይ ኣተሓባቢሮም ናብ ዓወት ዘብፅሑ መራሕትና መስዋእቲ ምኽንያት ዝኾነ:: ብጅግንነት እዮም ተሰዊኦም:: ሓቂ ክነግረኩም እቶም ነቲ ኩናት ዝመርሑ ዝነበሩ መራሕቲ ንፈልጦም ኢና:: ብግልፂ ይፍለጦ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ንሕና ዘሰልጠናዮም ኢና : ንሕና ዝመራሕናዮም እዮም : ንሕና ሰባት ዝገበርናዮም እዮም::

ውትድርና እንታይ ምኻኑ ዘይፈልጡ እዮም ነይሮም:: ንግዚኡ ብረት ሒዞም : ንግዚኡ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኣተሓባቢሮም : ንግዚኡ ናይ ኣዕራብ ኣውሮፕላን ሒዞም ንዓና ክኸቡ ንዓና ከጥፍኡ : ክፍክሩ ጊዚኦም ኣሕሊፎም:: ንምዝራቡ ዘሕፍር እዩ እምበር ክፍለ ጦራት እናመራሕና ተራ ናይ ደርጊ ወታደራት እዮም ነይሮም:: ህዝቢ ትግራይ ማሪኹ ኣምሂሩ : ኢትዮጵያውያን ኢኹም : ብቋንቋ ብባህሊ ብታሪኽ ዝተጨቆንኩም ህዝብታት ኢኹም ዝበልናዮም እዚኦም እዮም ዝኸቡና ነይሮም:: እዚኦም ከቢቦም ንዓና ከጥፍኡ ኣይኽእሉን እዮም:: መዓዝ ይኸቡ : ከመይ ይኸቡ ንፈልጦም ኢና:: ከቢብና ኢሎም ኣብ ተከዘ ወርሒ ክተራመሱ ንሕና ወፂእና ኣብ ኣኽሱም ንዋጋእ ነይርና : ይፈልጡና እዮም:: ንዓና ክግምግሙና ኣይኽእሉን : ብቕዓት የብሎምን : እቲ ሓቂ እዙይ እዩ:: ኣብ ሓደ ክልተ ውግእ ኣሸናፊ ምኻን ኣብ ኩናት ኣሸናፊ ምኻን ማለት ኣይኮነን:: ስለዚ ንሕና ናብ ኩናት ኣትዩ ኣሎ ህዝብና : ነዚ ኩናት እዙይ መወዳእትኡ ብዓወት ክንዛዝሞ ከመይ ንምርሓዮ ኢልና ብነዊሕን ብሓፂርን ፕላን ኣውፂእና ዝተንቀሳቐስና ሰባት ኢና:: ኣብ ኩሉ ግንባር ዝነበርና ኩላትና ተኻፋፊልና ብስርዓት ኢና መሪሕናዮ:: ከቢዱና እዩ ሓቂ እዩ : ኣብ ውግኣት እዩ ግን ከቢዱና : በታ ናይ መጨረሻ ኩናት ከምነሸንፎም ግን ንፈልጥ ኢና::

ስለዚ ንሶም ይኸቡ : ንሕና ድማ ኣብ ዘድልየና እናተዋጋእና ከበባታት ንፍንፅሕ:: ናይ ፅባሕ ተስፋ ናይ ህዝቢ ትግራይ እናማዕደና ተጏዒዝና:: ኣብ ዘድልየና ተዋጊእና : ኣብ ዘየድልይና ውግእ ኣወጊድና : መሪሕነትና ኣድሒንና : ውግኣትና ኣድሒንና:: ንህዝብና እውን ተስፋ ኮይንና:: ሕዚ ግን እቲ ኩነታት እናተለወጠ ከይዱ : ካብ ለካቲት ጀሚሩ እቲ ዓቐብ እንተዓበየ እውን ናይ ዓወት ጉዕዞ ኢና ጀሚርና:: እቶም ንብፆትና ዘቸግሩ ዝነብሩ ፍቖድኡ በረኻ : ኣብ ገደላት ዕዳጋ ሓሙስ ኣብ ገደላት ተከዘ : እንኳንዶ እናተዋጋእኻ ብእግርኻ እውን ክትከዶ ዘፀግም ግን ወርቂ ናይ ባዕልና መሬት ለይትን ቀትርን ኢልና ኣፍተን ገደላት ኣጥፊእናዮም:: እሱ ሓደ ምልክት እዩ ዝህብ ነይሩ : ንሕና ናበይ ንኸድ ንሶም ከ ናበይ ይኸዱ:: ድሕሪኡ ኣብ ጉያ ድሕሪኡ ኣብ ግጀት ብጣዕሚ ዘድንቕ ብዝተወደበ መንገዲ ብሻምበልን ሻለቃን ንዓና ክኸቡ ዝሙክሩ ዝነበሩ : ብክ/ጦር እውን ከምዘይኽእሉ ኣብ ውሽጢ ሓፂር እዋን ኣርኢናዮም:: በሊፅናዮም : ክንበልፆም ኢና ከኣ ኣብ ቀፃሊ:: ተገሪህና እምበር እዚኦም ንዓና ከሸንፉ ኣይኽእሉን:: ስለዚ ጉዕዞና ናይ ሰርቫይቫል ጉዕዞ ወዲእና : ናይ ህልውና ጉዳይ ኣረጋጊፅና : ሓይልና ውዲብና : ተኹስና ወዲብና : ሰራዊትና ለይትን ቀትርን እንዳሰልጠንና : ንህዝብና ተስፋ እናኾንና : ውግኣት ምድፍፋእ ዘሎ እዩ ኣብ መወዳእታ ግና ንሕና ከምንሸንፎም ዓሊምና ተንቀሳቒስና : ፅቡቕ ከዓ ይኸደልና ኣሎ:: ብድሕሪኡ ኣብ ድቡብ ካሊእ ክባ ሞኪሮም : ተኣምር ዝኾነ ዓወታት ኣመዝጊቦም ኣብኡ ዘለው ብፆታት : ፈንፂሐሞም ወፂኦም::

ስለዚ ክንወፆ ኢና : ክነሕፅሮ ከዓ ኢና:: ክነሕፅሮ ግን ኩላትና ተጋሩ ተመሳሳሊ ኣረዳድኣ ኣብዚ ጉዳይ እዙይ ክህልወና ኣለዎ:: እቲ ምርጫ ድሕሪ ሐዚ ኣብ ተጋሩ ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ : ኣብ ኢዶም ኣይኮነን:: ነሕፅሮ : ከመይ ነሕፅሮ ኸ? ተነዊሑ ዘምፅአልና ኪሳራ ንርአ:: ስለዚ ነሕፅሮ:: ኣብ መሬት ትግራይ ዘለና ኩላትና : ኣብ ወፃኢ ዘለው : ኣብ ዝሃለወ ይሃልው ትግራዋይ መፃኢ ዕድሉ ኣብ ኢዱ እዩ:: ወይ ኣብ ባርነት ምንባር እዩ : ወይ ካብ ባርነት ምውፃእ እዩ:: ኣብ ባርነት ዝመርፅ ትግራዋይ ድማ የለን:: እቶም ገለ ገሊኦም መሲልዎም ምስ ብልፅግና ኮይኖም ናይ ትግራይ ዘርኢ ኣለና ኢሎም ንትግራዋይ ዝብድሉ ዘለው ክሰምዕ እንከለኹ ሓደ ሓደ ጊዜ ይገርመኒ እዩ:: ከምኡ ኣይግበርን : ናይ ክርስትና ሃይማኖት ኣይፈቅድ :  ናይ እስልምና ሃይማኖት ኣይፈቅድ:: ንብደል ኢና ዘለና ሐዚ : ናይ ሰብ ዘይኮነስ ናይ እንስሳ ባህሪ ዘለዎ ወታደር እዮም ናብ ትግራይ ኣእትዮም ኤርትራ:: ኣብ በረኻታት ኤርትራ ተኩስካ ሰብ ምቕታል እምበር : ተማሂርካ ምልማዕ ተማሂርካ ዓዲ ምቕያር ተማሂርካ ክብሪ ሃገር ምሕላው ኣይኮኑን ኣምሂረሞም:: ፀላኢኻ ወያነ ዝብሃል ሰይጣን ኣሎ ስለዚ ንዕኡ ክተጥፍእ ኢኻ ኢሎም ናይ ድንቁርና ትምህርቲ ዘምሀርዎ ወታደር መፂኡ እዩ ደቅና ብጥይት ዝቆልቦም ዘሎ::

ሰሜን እዝ ወቂዐምዎ እዮም : ጁንታ እዮም ዝብሃሉ ኢሎም ካብ ደቡብ ካብ ኦሮሞ ካብ ኣምሓራ ካበይ ከምዝኣከብዎ ናይ ሰይጣን ሰራዊት እዩ:: እዚ ድዩ ኸ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኢኻ ትብል:: ነተን እንጀራ ዘብልዕኦ ኣደታት እዩ ዝደፍር ዘሎ : ዝቐትል ዘሎ ከም እንስሳ : እቲ ሐዚ ዘሎ ኩነታት ናይ ፓለቲካ ኣይኮነን ናይ ዘርኢ እዩ ኾይኑ:: ከምድሌትና ነቲ ኻሊእ ህዝቢ እናጨማለቕና ክንነብር ሲ : ነዞም ህዝብታት እዚኦም ነጥፍኣዮም እዩ እቲ ዘረባ:: እዚ ዝመርሕዎ ከዓ ንፈልጥ ኢና : መን ከምዘተሓባብሮ ንፈልጥ ኢና:: ንህወሓት ምጥፋእ ነቲ ኣብ ሰራዊት ዘለና ኣባላት ምጥፋእ ኣይኮነን እቲ ጉዳይ : ንሕና እማ ካብ ብሱል ጥረ ኣፍቲ ዕጥቂ ቃልሲ ብኣጋጣሚ ዝቀረና እምበር ንሕና ተሰዊእና እዚ ህዝቢ እዚ ሰላማዊ ኾይኑ ተዝነብር ደስታይ ኣይኽእሎን:: ግን ንሱ ኣይኮነን:: ንዓና ምስሰኣኑ ነተን ሰላማውያን ኣዴታትና : ኣቦታትናን ህፃናትናን እዮም ዘጥፍእዎም ዘለው:: ምሳና ዘይገጥሙ? ከቢቦምና : ከበባኦም ፈንፂሕና ወፂእና : ዘይኽተሉና? ደናቑር ፍቐድኡ በረኻ ከርተት ይብሉ ንሕና ኸዓ ኣብ ደጉዓታት ትግራይ ኣለና:: ንሶም ዶግዓ ክበፅሑ ከለው ንሕና ንዶግዓ ንወርድ:: ኣብ መሬት ትግራይ ተዋጊኦም ከሸንፉና ኣይኽእሉን እዮም ንዓና:: ጊዝያዊ ምድፍፋእ : ተቐቢልና ኢና ናይ ባዕልና ስንፍና እዩ ክነዕርዮ ኢና:: ኣይፈልጥዎን እዮም መሬትና : ኣይፈልጥዎን እዮም ህዝብና::

ኣብ ጎቦታት ሑመራ : ተከዘ : ወርዒ : ፈርፈራ : ገረብ ግባ ዝዓበና ቆልዑ ኢና:: ጎቦታት ዓድዋን ኣክሱምን እኮ ኣይዞኹም ደቅና እናበለ ኣፍ ዘይብሉ ኮይኑ እምበር ንዓና እኮ እዩ ዝድግፍ:: ጎቦታት ገረዓልታን ተምቤንን እኮ ናትና እዩ:: ጎቦታት ራያ እኮ ጅግንነት ዘውረሰና እምበር ንጊዚኡ ጊዜ ረኺቦም ረጊፀሞ እምበር መሐለዊ እንስሳና እኮ እዩ:: ናይ ወለድና ናይ ጅግንነት ታሪኽ ዘለዎ ተራራ እኮ እዩ:: ህልውናና ኣረጋጊፅና : ካብ ህልውና ምርግጋፅ ወፂእና ናይ ውግእ ኣካይዳና ኣስተኻኺልና : ውዳበና ኣስተኻኺልና መንገዲ ዓወት ንዓቐብ ጀሚርናዮ ኣለና ሐዚ እውን:: ከምቲ ቅድሚ ሐዚ ክበብናኩም : በዚ ኣተና በዚ ወፃእና ኣይኸውንን : ከምዘይኸውን ከዓ ነርእዮም ኣለና ሐዚ:: ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝግበርናዮ ውግእ መሪፅና ኢና ገይርናዮ:: ሻዕብያ እንድዮም ከምድሌቶም ዝጎይዩ ነይሮም : ኣብ መንጎ ሳምረን ሕንጣሎን ዘገርም ዓይነት ካብቲ ዝተዘረበሉ ንላዕሊ ውፅኢት ዘለዎ ስራሕ እዩ ተሰሪሑ:: ንምንታይ ከምኡ ከምዝገበርናዮም : በበይ መፂእና ኣብኡ ከምዘጥቃዕናዮም ኣይፈልጡን:: ሻዕብያ እውን ኣይፈልጡን : እቶም ሐዚ ናይ ሻዕብያ ተልኣኣኽቲ ጀነራላት ናይ ኢትዮጵያ እውን ኣይፈልጥዎን እዮም : ክፈልጥዎ እውን ኣይኽእሉን:: ቀፃሊ ከዓ ካብኡ ንላዕሊ ሚሽጥር ዘለዎ ስራሕ ክንሰርሕ ኢና:: ስለዚ ክንወፆ ኢና:: ህዝብና ኣብ ጎንና ነይሩ : እንስሳታት ትግራይ እውን ኣብ ጎንና ነይረን:: ይጠምየና ነይሩ : ይደኽመና ነይሩ : ይፀምአና ነይሩ : ብዕድመ ንእሽተይ ደፊእና ኢና : ዝተፈላለየ ኣካላዊ ፀገም ኣለና : ግን ንሕና ናይ ሞራል ብልጫ ኣለና:: ሰጊርናዮ : ኣለና ሐዚ እውን ክንቅፅል ኢና:: ሐዚ ፅቡቕ ኢና ዘለና:: ህዝቢ ትግራይ ፅቡቕ ክኸውን ከሎ ንሕና ፅቡቓት ኢና : ህዝቢ ትግራይ እንተደኺሙ ግን ንደክም:: ኣይደኸመናን : ንጋደል ኣለና::

ኣፍቲ ጉዕዞ ከቢድ እዩ እቲ ውፃእ ውረድ : ውግእ ኣሎ : ጉዕዞ ኣሎ : ዝተመዓራረየ ናይ ሎጂስቲክስ ድጋፍ የለን : ዕረፍቲ የለን : ሓደ ሓደ እዋን ብዘይምግናን 10 መዓልቲ ለይትን ቀትርን ንዋግአሉ ጊዜ ኣሎ:: ግን እዚ ውግእ እዚ ሓሊፉ ፀላኢ ረብሪቡ : ወገን ጠንኪሩ ከምዝወፅእ ግን ንፈልጥ ኢና:: ስለዚ ነቶም መናእሰይና ንነግሮም : ነምህሮም ለይትን ቀትርን : ይሰምዑና ይጋደሉ ኸዓ:: ዝረኸብናዮ መንእሰይ ናይ ሰለስተ ኣርባዕተ መዓልቲ ስልጠና ሂብናስ ከላሽን ብሬን ሒዞም ክዋግኡ ክትሪኦምስ ብጣዕሚ ይገርምካ እዩ:: ሐዚ እውን ብህይወት ኣለው : ኣብ ክልተ ሰለስተ ወርሒ ጥራሕ መራሕቲ ጋንታን ሓይሊን ኮይኖም:: ጀጋኑ:: ርክብ ሬድዮ እውን ክኢሎም:: እቲ ምሽጥሩ ኣፍቲ በረኻታት ትግራይ እዩ ዘሎ:: ተከዘ ልዕሊ 10 ጊዜ ተሳጊርናዮ ኢና:: እቶም እንስሳታት ኣብኡ ዘለውስ ንኻሊእ ይጏድኡ እምበር ንዓናስ ዘይጎድኡና:: እቶም ሓርገፅ ኣፎም ዘርጊሖም እውን ተጋደልቲ ምኻንና ግዲ ፈሊጦም ኣይነኸሱናን:: ሓደ ነገር ክነግረኩም ኩሉ ትግራዋይ እዩ ዝጋደል ዘሎ : ንሕና ናይ ምግዳል መርኣያ ኮይንና ተንቐሳቒስና እምበር:: ክንድፋእ ከለናስ ከምዘይተሸነፍና ይርድኦ እዚ ህዝቢ እዚ:: እቲ ምሽጥር ምሳና እዩ ዘሎ : ንጋደል ነይርና ዝጋደል ዝነበረ ግን ንሕና ጥራሕ ኣይኮናን:: ኣዴታት እውን : ህፃናት እውን : እንስሳና እውን : ጎቦታትና እውን ኩሉ ኣብ ጎንና እዩ ነይሩ:: ፀላእትና ኦራላት ሒዞም : ናይ ህዝቢ ትግራይ መካይን ዘሪፎም ሒዞም ብመኪና ብኣውሮፕላን ይዘሩ : ንልምዓት ኢልና ዝሰራሕናዮ ፅርግያ ኣሎ : ንዕኡ ተጠቒሞም ይጎይዩ ንሕና ግን ብእግርና ንቕድሞም:: ኣበይ ከመይ ኩምዝቐደምናዮም ሚሽጥር እዩ : ኣይግምግምዎን እዮም ኣይኽእሉን እዮምም:: ኣብ ብጣዕሚ ብዙሕ ቦታ ብናይ ክላሽን ርሕቐት የማንን ፀጋምን ሻለቃታቶም ከፍ ኣቢሎም : ንሕና ኣሽሓት ተጋደልቲ ብሞንግኦም ንሓልፍ:: በበይ መፂእና ካበይ መፂእና ኣይፈልጡን እዮም ክርድኦም እውን ኣይኽእልን::

ባንዳታት ብዝምልከት

ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ጎንና እዩ ዘሎ: 99%:: ሓደ ሓደ ጊዜ ካብ ፓለቲካ ወፂኡ ናብ ዘርኢ ኣትዮ ትግራዋይ እናተጨፍጨፈ : ምስ ብልፅግና ኮይኖም ዝጭፍሩ ተጋሩ ክሰምዕ ኩለኹ ይገርመኒ:: እዚኦም ሰባት ድዮም? ሕማቕን ፅቡቕን ምልላይ ኣብይዎም? እዚ ናይ ፓለቲካ ጉዳይ እዩ? እዚ ናይ ሓምሳ ስሳ ናይ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ክነጥፍእ ኢና ኢሎም ዝልፍልፍዎ ኣብ ሚድያ ንሱ ድዩ እቲ ታርጌት? እዙይ እዩ እቲ ዕላማ? …ኣይኮነን : ናይ ዘርኢ ጉዳይ እዩ : ሓሲቦምሉ እዮም ዝሰርሑ ዘለው:: ኣዕራብ ሓሲቦም እዮም ኣትዮም : ሻዕብያ ካብ ቂም በቀል ተበጊሶም ዓዲ ከልምዑ ኣይኽእሉን ጠመንጃ ምትኳስ እዮም ዝፈልጡ ስለዚ ጠመንጃ ተኩስና ነተን 30 ዓመት ዘፍረይወን ክነጥፍአን ኢና ኢሎም መፂኦም : የጥፍእወን ኣለው:: ምስ ናይ ሻዕብያ ጀነራላት ተሓባቢሮም ህዝቢ ትግራይ ከጥፍኡ ዝተሓባበሩ ተጋሩ እንታይ ዓይነት ተጋሩ እዮም?! ኣነ ከም ትግራዋይ እዚኦም ኣብ ፀሊም መዝገብ ናይ ትግራዋይ ኢና ክንፍርጆም ዘለና:: ሓደ ሻዕ እዩ ዝጋገ ሰብ : ክልተ ሻዕ ኣይጋገን ; ክልተ ሻዕ ተጋጊ ሳልሳይ እውን ይእረም እዩ::

ኣብ ውግእ እኮ ሰብኣይ እንተኾይንካ : ውግእ እንተኾይኑ : ምስ ምሳኻ ዝዋጋእ ኢኻ ትቃተል:: ንዓይ እንተቐተለኒ : ኣነ እንተቐተልክዎ ዘሎ እዩ:: ሎሚ ናይ ትግራዋይ ዘርኢ ኣለኒ ኢሉ : ምስዞም ናይ ደገን ወፃኢን ፀላኢ ኣኪቦም ህፃናት ደቅና ኣያ ዝሰኣነት ህፃን : ኣያ ዝሰኣነ ኣቦን ኣደን : ለይትን ቀትርን ፅዒሩ ዘጥረዮ ሃፍቲ ክዝረፍ ከሎ ምስዚ ኾይንካ ደው ምባል : ንሕና ኢና ናይ ትግራይ ኣመሓደርቲ ኢሎም ክዛረቡ : ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ፀልማት ዘእተው : ብኣጋጣሚ ናብ ስልጣን ዝመፁ : ብናይ ስልጣን ፃምእን ብናይ ግሊን ናይ ጉጅለን ጥቕሚ ዝተኣኻኸቡ ናይ ኦሮሞን ኣምሓራን ሰበ ስልጣናት ምስዚኦም ኮይንካ ወታደራዊ ካርታ ዘርጊሕኻ : በዚ እዮም ዝኣትው በዚ እዮም ዝወፁ ኢልካ ንህዝቢ ትግራይ ምብዳል ግን ንዘልኣለም ኣብ ታሪኽ ዘይርሳዕ እዩ:: ገለ ገሊኡ ቃል ኣነ ኣይስማዕመዐንን እዩ : ነዞም ከምዚ ዝበሉ ተጋሩ:: ባንዳታት እዮም : መድሐርሐርቲ እዮም ኣይገልፆምን:: ትሕቲ ሰብ እዮም:: ህዝቢ ትግራይ ለባም ህዝቢ እዩ : ይቅርታ በሃሊ እዩ:: ይቅርታ ዝብል ግን ይቅርታ ንዝበለ እዩ:: ነዚኦም ሓመድና መሬትና እውን ኢና ይቅርታ ኣይብሎምን : ናይዚኦም ሬሳ ክቕበል እውን ሞራል የብሉን መሬት ትግራይ:: ኣንቱም ምስ ብልፅግና ሽሙ : ግን ናይ ዒዋሉ ስብስብ ኣባል ኮይንኩም ንተጋሩ ትብድሉ ዘለኹም ተጋሩ ግን 3 ኣማራፂ ኣለኩም በሉለይ::

1ይ. ኣቑሙ : ካብ ናይ ጥፍኣት ህዝቢ ትግራይ ዝተሓባበር ሓይሊ ውፁ::

2ይ.  እንተኽኢልኩም ተሓባበሩ በቲ ዝልዓለ ደረጃ በቲ ዝነኣሰ ደረጃ ጠጠው ምባል እዩ : ብናይ ታሪኽ ምዕራፍ ንዘልኣለም ከይትጥየቑ::

3ይ.  ግን እንድሕር ዘይትተሓባበሩ ዕድልኩም ዘልኣለም ኣብ ፀሊም መዝገብ ናይ ትግራዋይ ክትኣትው ኢኹም ክነእትዎም እውን ኣለና:: ካብ ሞት ንላዕሊ እዩ እዙይ:: ቀፂሉ ዘሎ ባዕሉ ህዝቢ ትግራይ ይፍረዶም::

ሰራዊት ኤርትራ ብዝምልከት

ኤርትራውያን ንነፃነቶም ኣብ ዝገበርዎ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎኖም እዩ ነይሩ:: ኤርትራውያን ከምዚ ኣይነበሩን : ሐዚ እንታይ ከምዝኾኑ ኣይተረድአንን:: ፍራስትሬት ገይሮም ኣለው ይመስለኒ : ከም ህዝቢ ንድሕሪት ቀርዮም:: ኣፍቲ በረኻታት ምስልጣን ጥራሕ እዮም ዝፈልጡ እዞም ህዝቢ እዚኦም : ምምሃር ኣይፈልጡ : መንገዲ ምስራሕ ኣይፈልጡ : ከተማ ምህናፅ ኣይፈልጡ : ልምዓት ኣይፈልጡ : ካብ ዓለም ሙሉእ ዝተነፀሉ መሲሉ እዩ ዝስምዐኒ ሐዚ : የለውን:: ነታ ዝፈልጥዋ እታ ኣብ ሳሕል ኮይንካ ምስ ደርጊ ዝገብርዋ ዝነበሩ ውግእ ንነፃነቶም ዘካየድዎ ናይ ዕጥቒ ቃልሲ ኣብኡ ዝፈጠርዎ ወታደራዊ ብቕዓት ንነፃነት ምኻኑ ተረዲኦም : ድሕሪ ነፃነትስ እስቲ ናብ ልምዓት ንእቶ ዝበሉ ኣይመስለንን : ኣጀንድኦም ኣይቀየሩን እዞም ሰባት እዚኣቶም:: ንሕና እኮ ተበቲኖም ፀጊምዎም መፂኦም : ሓብሒብና ኣብ ትግራይ ደቆምን ደቂ ደቆምን ኣብ ዝተሸገርሉ ኣሕዋትና እዮም ኢልና : ትሕቲ ሰብ እኮ ኣይገበርናዮምን::

እዚኦም ኣብ በረኻታት ከም እንስሳ ዘሰልጠንዎ ወታደር ኣምፂኦም ናይ ኣኽሱም ህዝቢ ይውድኡ?! እዚኦም ሰባት ኣይኮኑን:: ኣነ ቁፅሪ ሓደ ዝሓዝነሎም ንባዕሎም እዩ : እዞም ህዝቢ እዚኦም ብቐፃሊ ኸ እንታይ እዮም? በተለይ ካብ ቆላታት ኤርትራ ዘምፅእዎም ከመይ ከምዘሰልጥንዎም ኣይንፈልጥን:: ግንመራሕቶም ግን እቶም ናይ ደጉዓ እዮም ንፈልጥ ኢና:: እቶም ዝቀትሉ ዘለው ናይ ጭካነ ነገር : ናይ እንስሳ ሓለውቲ እዮም ነይሮም ኣፍቲ በረኻታት : ኣምፂኦም ናይ ድንቁርና ነገር እዮም ኣምሂረሞም:: እዚኦም ተመሊሶም ነቲ ኤርትራዊ እውን ከጥፍእዎ እዮም : ሰባት ኣይኮኑን:: ወታደር እኮ ሕሊና ዘለዎ እዩ : ወታደር እኮ ዲስፕሊንድ እዩ : ኣብ ዝኾነ ቦታ ወታደር እንተኾይንካ ዕላማ ኣለካ እዩ:: ዝተውሃበካ ግዳጅ ኢኻ ትፍፅም እምበር ሱቅኢልካ ገባር ኣይቕተልን:: ብባህልና እኮ ኤርትራን ተጋሩን ሰበይቲ ምግሳስ ነውሪ እዩ : ምኽንያቱ ሓደ እዩ ባህልና ይፈልጦ እየ::ዓሰርተ ኮይኖም ንሓንቲ ጏል ክጋሰሱ?! ተጋሩ ኣይንገብሮን : ብፍፁም ኣይንገብሮን:: ኣነ ንኹሉ ትግራዋይ ወኪለ ክዛረብ ይኽእል እየ:: ታይ ዓይነት እንስሳ ሰብ ክፈጥሩ ከምዝኽኣሉ ክርድአኒ ኣይክኣለን::

ንዓና ፋብሪካ እዮም ወሲዶምልና : መኻይን እዮም ኣኪቦም ወሲዶም : ናይ ሓደዘመን ዝሕረስ እኽሊ እዮም ኣኪቦም ወሲዶም:: ማንካ : ሹካ : በሪ ናይ ገዛ : ኣንሶላ ኣራርዮም ወሲዶም እዮም : ይውሰድዎ ደሓን:: ሕሊናን ርእስን ናይ ትግራዋይ ግን ክወስዱ ኣይኽእሉን እዮም:: እቲ ፋብሪካ ፅባሕ ክንሰርሖ ኢና:: ምንም ዘይፈልጡ ህፃናት ተጋሩ ምጭፍጫፎም እዩ ዘሕዝነካ : ኣብ ኣክሱም ሰላም ኣሎ ኢሎም ንፋስ እናተወቅዑ ቡና እናሰተዩ መናእሰይ እዮም እዮም ቀቲለምዎም:: ንምንታይ ትግራዋይ ኮይንካ ኢልካ ኣይቕተልን::  እቲ ሐዚ ዝገበርዎ ተሓባቢርካ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምጥፋእ ኣጀንዳ ንዓና ዓብይ ትምህርቲ እዩ:: ኤርትራውያን ከም ህዝቢ ኤርትራውያን ኮይኖም ክቕፅሉ እዚ ሐዚ ዝገብርዎ ዘለው ኣካይዳ ቁፅሪ ሓደ ዝጎድኦም መጨረሻ ንዕኦም እዩ:: ፅባሕ : እንድሕር ፅባሕ ዝጎድኦም ንዕኦም እዩ::

ዲያስፓራ ትግራይ ብዝምልከት

እቶም ሙሉእ ዓለም ዘለው ተጋሩ ኣብ መኸተ ናይ ትግራይ : ኣብ ሓደ ውግእ ዘይኮነስ ኣብ ኩሉ ኣብ ድምሩ ከዓ ኣፍቲ ጠቕላላ ኩናት ደጀንና እዮም : ይሰርሑ ኣለው : ብጣዕሚ ውፅኢታዊ ይኾኑ ኣለው:: የቐንየልና:: ሰራዊት እውን ይሰምዕ ኣሎ : ህዝቢ እውን ይሰምዕ ኣሎ:: ካብዚ ፀገም ንወፅእ ሓቢርና ብምስራሕ ኢና : ነዚ ኣሚንኩም ለይትን ቀትርን ምስራሕኹም ንዘልኣለም ይምስገኑ:: ተቓሊስና : ተዓዊትና : ሰላም ኮይኑ ኣብ ዓዲ ዘለና ኣብ ትምህርቲ ንግዲን ውሽጣዊ ጉዳይናን : ንወፃኢ ዕድል ዝረኸቡ እውን ዝሓሸ ናብራ : ዝሐሸ ትምህርቲ : ዝሐሸ ፍልጠት ክረኽቡ ከይዶም:: ብዙሓት ምሁራት ተጋሩ እዮም ዘለውና : ዘኹርዑ:: እዚኦም ኣብዚ ሐዚ እዋን ብዝገርም መንገዲ ተወዲቦም ኣብ ኣውሮፓን ኣብ ኣሜሪካን : ኣካል ዓለም ኢና ተጋሩ ይብሉ ኣለው:: ኣካል ኢትዮጵያ ኢና ኣይበሉን : እንኳዕ ዘይበሉ:: ኣይበሉ ንቐፃሊ እውን:: ብሃይማኖት : ብታሪኽ : ብስልጣነ ነዛ ሐዚ ዘላ ዓለም ካብእትምስረት ጀሚራ ኮንትርብዩት ዝገበርና ህዝቢ ኢና:: ስለዚ ኣካል እታ ዓለም ኢና እሞ ክንነብር መሰል ኣለና:: ግዝያዊ ልዕልና ረኺቦም ኣዕራብን : ናይ ኣምሓሩ ሰበስልጣንን ናይኦሮሞ ሰበስልጣንን ናይ ቂም በቀል መዋፅኢ ዝገብሩና ናይ ኤርትራ ሰበስልጣንን የጥፍእዎ ኣለው እቲ ህዝቢ : ስለዚ ሓጉዝና ይብልዎም ኣለው:: ይድመፁ እውን ኣለው::

ኣብ ወፃኢ ዘለው ተጋሩ ብዘገርም መልክዕ እዮም ስራሕ ዝሰርሑ ዘለው: ብሽም ህዝቢ ትግራይ : ብሽም መሬት ትግራይ ከመስግኖም ይፈትው:: ደቂ መን ኮይኖም?! ሓመድ ትግራዋይ : ኣዶ ትግራወይቲ : ማይ ትግራይ : ጎቦታት ትግራይ እናረኣዩ እዮም ተማሂሮም : ንደገ ወፂኦም:: ሓደ ሓደ ጊዜ እንታይ ይብል ነይረ : ኣብ ውትድርና ዘለና ኢሊት : ኣብ ፓለቲካ ዘለና ኢሊት : ኣብ ኩሉ ሞያ ዘለኹም ኢሊት ተጋሩ ብዝኾነ መንገዲ ብዝኾነ ኣጋጣሚ እንተዳኺሞምና : እቶም ኣብ ወፃኢ ዘለው ተጋሩ ነዙይ ቀይሮም ደቆምን ባዕሎምን ሒዞም መፂኦም እዛ መሬት እዛ ዓዲ : ዓዲ ከምዝገብርዋ ይተኣማመን እየ:: ሕዚ ዝሰርሕዎ ዘለው ስራሕ ዝገርም እዩ:: 24 ሰዓት ኣብ ስራሕ እዮም ዘለው : ስርሖም ገዲፎም:: እዚ ጉብኦም እዩ : እንታይ ድኣ ክገብሩ? ደቂ መን ኮይኖም?! ንሕና ኣጋጣሚ ኣፍታ ሜዳ ኣለና : እታ ኣብ ሜዳ ትግበር ንሰርሕ:: ንሶም ክዓ ኣብኡ ኮይኖም ለይትን ቀትርን ይሰርሑ ኣለው:: ኣይዞኹም : የቐንየልና:: እቲ መሬት እውን የመስግነኩም ኣሎ : ሰባት ጥራሕ ኣሕዋትኩም ጥራሕ እንተይኮናስ : እቶም ጎቦታት ተጋሩ እውን ኣፎም ከፊቶም የቐንየልና ይብልኹም ኣለው በልዎም:: ክስዕሩ ከዓ ኣለዎም::

መጠቓለሊ

ተጋሩ ናበይ ንኸይድ እንተይልካኒ ሓደ እዩ መልሱ:: ናይ ተጋሩ ኣጀንዳ ካብ ሐዚ ንድሓር መቐለ እዩ ኮይኑ ኣዲስ ኣበባ ኣይኮነን : ናይ ተጋሩ ኣጀንዳ ኣኽሱም እዩ ዘሎ ኣዲስ ኣበባ ኣይኮነን : ናይ ተጋሩ ኣጀንዳ ሽረ : ዓድዋ : ዓድግራት: ተምቤን እዩ ዘሎ : ናይ ተጋሩ ኣጀንዳ ኣብ ጎቦታት ማይጨውን ኣላጀን እዩ ዘሎ:: ካብ ሐዚ ክንቅየር ኣለና ብኣተሓሳስባ:: ቁፅሪ ሓደ ኣጀንዳና ብዛዕባ ኦሮሞ ኣምሓራ ኤርትራ ኣይኮነን : ቁፅሪ ሓደ ጥራሕ ኣይኮነን ቁፅሪ ክልተ ሰለስተ ኣርባዕተ እውን ይቐፅል ኣጀንዳና ኣብ ባዕልና ይኹን:: ንመሰል ዓርሰ ውሳነ መስዋእቲ ኸፊልና : ንመሰል ዓርሰ ውሳነ ከዓ ሐዚ እውን ንቃለስ ኣለና:: ሐዚ እውን ፀገማት ኣለውና ዘይፈታሕናዮም : ነዚ ኩናት እዚ ከመይ ነዕውቶ ቀዳማይ ኣጀንዳና ንሱ እዩ:: ብስሬና ኢና ሐዚ እውን ንነብር::

ህዝቢ ዓለም ኣካል እቲ ዓለም ኢኹም እሞ ክንሕግዘኩም ኢና እንተይሎም : ዌልካም ንሓግዝ:: ካፍቶም ዝከሓደትና ሃገርን ናይ ኣዲስ ኣበባ ሰበ ስልጣናትን ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም ነገር ክመፅእ እዩ ኢልና ግን ቅንጣብ ትኣክል ከይንሓስብ:: ከይንታለል:: ለዋሃት ኮይንና ኣሚንናዮም : ጠሊሞምና : ገፊዖምና:: ግን ሕዚ ኮይኑ ዘሎ ታሪኽ ካሊእ እዩ : ናይ ታሪኽ መዘውሮ ተቐይሩ ኢለ እየ ዝኣምን:: ቀይርና ከምንወፅእ ከዓ ንፈልጥ:: ነዙይ ንምግባር ገዛ ዕዮና ንስራሕ:: ኤርትራ ከምዚ ገፊዖምና : ኣምሓሩ ከምዚ ገፊዖምና : ናይ ኦሮሞ ሕዚ ስልጣን ዝሓዙ ንፓርላማ ኣታሊሎም ንህዝቢ ኣታሊሎም ብናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ተመላኺዖም : ናይ ሻጥር ፓለቲካ ኣብ ኢትዮጵያ ንምስፋን ኩሉ ክግበር ዝኽእል ነገር እዮም ዝገብሩ ዘለው:: ስለዚ ንሱ ኣይነዳምፆ በሃሊ እየ ኣነ ሐዚ : በቃ ንውፃእ ካብዚ:: ካብኡ ከይኸፍእ ነሕፅሮ::

ንኹሉ ህዝቢ ትግራይ የመስግን:: ቁፅሪ ሓደ ንኣዴታትን ህፃናትን ተጋሩ ኣይዞኹም : ቁፅሪ ክልተ ንወለድናን ንመናእሰይን ተጋሩ ኣይዞኹም : ቁፅሪ ሰለስተ ንዝተፈላለየ ሕ/ሰብ ክፋል ናይ ትግራይ ብሙልኦም ኣብ ከተማን ገጠርን ዘለው የቐንየለይ:: ሐዚ እቲ ኩነታት ንረድኣዮ : ነቲ ኩነታት ዝምጥን ኣካይዳ ንከተል : እቲ መስዋእቲ ነሕፅሮ : እቲ ዓወት ኣይቐርን:: ናይ ኣምሓራ ምልሻን ፋኖን እውን ተታሊሉ : ኣብዚ ግፍዒ እዚ ተሳቲፉ ኣሎ:: ነታ ዓዲ ሓቢርና ኢና ነልምዓ ፀኒሕና : እቲ ናይ ልምዓት ናይ ክልቲኦም ህዝብታት ዘራኽብ ገመድ እዮም ዝብጥስዎ ዘለው:: ምስ ናይ ኤርትራ ናይ ሰይጣን ክትብሎ እትኽእል ስራሕ ዝሰርሑ ሰራዊት እውን ተሓባቢሮም ናብ ወልቃይት ናብ ምዕራብ ትግራይ ብሙሉኡ ማእለያ ዘይብሉ ግፍዒ ይፍፅሙ ኣለው:: እዚ መሬት እዚ ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብ ስልጣን ስለዝነበሩ ዝወሰድዎ መሬት ትግራይ እዩ : ህዝቢ ትግራይ እዩ:: ናብ መሬት ወሪድካ ምዝርራብ ይክኣል እዩ : ሐዚ ግን ግዝያዊ ልዕልነት ረኺቦም መሸልኡ : ሰሊጡ : ትራክተሩ : ፋብሪክኡ : ገዝኡ : ኩሉ ወሪሮም ወሲደሞ ኣለው:: እቲ ህዝቢ ብግዝያዊ ስምዒት ሆይ ሆይ ኢሉ ኣሎ : እቶም ኣብ ስልጣን ዘለው ሰባት ዓፊነሞ ኣለው:: ስለዚ ሆ ኢሉ ዝሰኸረ መንእሰይ ምልሻን ኣኪቦም እዮም ዝወርዎ ዘለው:: እዚ ኸዓ ድሓን : ሒሳብ ምውርራድ እንተኾይኑ ኣብ ግዚኡ ሒሳብ ነወራርድ ኢና:: ሐዚ ግዚኡ ኣይኮነን:: ግዚኡ ነንባዕልና ኣብ ግንባር ኣቲና ዘለና ዝገጠምና ሓይልታት ንዋጋእ:: ነቲ ህዝቢ ግን እንተንገድፎ ምሐሸ::

ኣብ ኦሮሞ እውን ተመሳሳሊ እዩ : ብዙሕ ትግራዋይ ኣሎ ኣብ ኦሮሞ : ኣይተነኽአን (ግፍዕታት ዋላ እንተሃለወ):: በተለይ ህዝቢ ኦሮሞ ከመስግን ይፈትው እየ:: ከም ህዝቢ ክምስገን ዝግብኦ ህዝቢ እዩ:: እቶም ኣብ ስልጣን ዘለው ደቁ ዝገብርዎ ዘለው ግን እንድዒ : ዝፈልጦ እውን ኣይመስለንን:: ናይ ኦሮሞ ኣዶ ኣቦ መሪቑ ትግራዋይ ኣጥፍእ ኣይብልን : ርግፀኛ እየ:: ኣብ ዘይፈልጦ ጉዳይ ኣትዩ ኣይጨማለቕን : ዝጨማለቑ ዘለው እቶም ናይ ኦሮሞ ሰበ ስልጣናት እዮም:: እቶም ኣብ ውትድርና ዘለው : እቶም ኣብ ፓለቲካ ኣለና ዝብሉ:: ብናይ ሸዓብያ ናይ ድህንነት መዋቅር ዝግርሑ : ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፓርላማ ናይ ሓሶት ዘረባ ካብ ንጉሆ ክሳብ ምሸት ዝዛረቡ : እቲ ሓቂ ገልቢጦም 360 ዲግሪ : ኣብ ዘይኮነ የውዕልዎ ኣለው ህዝቢ ኦሮሞ:: ህዝቢ ኦሮሞ ንባዕሉ ኣይለመዐን:: ህዝቢ ኦሮሞ ናይ ባዕሉ መሰል ዓርሰ ውሳነ ብልምዓት ብሰላም ብዴሞክራሲ ኣየረጋገፀን:: ንባዕሉ እውን ኣብ ውሽጡ ፀገም ኣለዎ:: ናይዚ መፍትሒ ኣብ ክንዲ ኣብ ህዝቢ ኦሮሞ ኣትኩሮም ምስ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ተሓባቢሩ ክነብር ኣብ ክንዲ ዝገብሩ : ናይ ኣምሓሩ ኣጀንዳ ሒዞም ንትግራይ ይገፍዑ ኣለው:: ግደፉ : ተመሊሱ ንህዝቢ ኦሮሞ እውን ኣይጠቅምን:: መተሓባበርቱ መን ምኻኖም ንፈልጥ ኢና:: ናይ ዘርኢ ፅልኣት ኣጀንዳ ውሽጢ እዮም ኣትዮም:: ኣብ ናይ ኣምሓሩ ናይ ትምክሕቲ ግሩፕ ናይ ዘርኢ ፅልኣት ናይ ስልጣን ህረፍ : ናይ ቅዠት : ናይ ሕልሚ ግን ዘይትግበር ኣጀንዳ እዮም ኣትዮም:: እዚ ኸዓ ተመሊሱ ኣብ መጨረሻ እሳት ክኾኖም እዩ ንባዕሎም : ይኾኖም እውን ኣሎ ሐዚ::

ክምስገኑ ዝግብኦም ህዝብታት ከዓ ኣለው:: ዓፋር ሐዚ እንታይ ገይሩና? ገለ ገለ ሱቒሎም ወጣታት ምንምዘይፈልጡ ኣብ መንጎ ዓፋርን ትግራዋይን ዘሎ ርክብ ዘይፈልጡ : ብደምን ብታሪኽን ሓደ ዝኾነ ህዝቢ : ገለገለ ፀገማት ፈጢሮም እዮም:: ኣጋጣሚ ኾይኑ በቲ ቦርደር ሓሊፈ ነይረ ኣነ:: እና ረኺበዮም ነይረ እዞም ሽማግለታት : ንመናእሰይ እውን : ገለገሊኦም ናይ ዓፋር ልዩ ሃይል እውን ናባና ተንቀሳቒሶም : ልኢኽናሎም : ግደፉ ምሳኹም ጥይት ኣይትተኩሱ:: ሓደ ክልተ ሰብ እንተትቐትሉ እውን ንሕና ኣይንቐትለኩምን ምስበልናዮም ተመሊሶም:: ኣብኡ ቐንየ ነይረ:: እና ልኢኽዮም ንገሊኦም : ኣብሊዕና ኣስቲና ኣፃዊትና : ክንመፅእ ከለና ፃባ ጊመል ክንሰቲ ኢና ኢለ ኣዳልውልና ኢለዮም:: ስሒቖም ከይዶም:: ኣይነኹኡናን:: ብመሬት ዓፋር እውን ተጋዲልና ኢና : ቀደምና እውን ተጋዲልና ኢና ሐዚ እውን ተጋዲልና ኢና:: ንዓፋር ቁፅሪ ሓደ ከመስግኖም ይፈትው:: ንኣገው ከመስግን ይፈትው:: ናይቶም ህዝቢ ኣምሓራ ኣካል እዮም:: ምንም ኣይነኽኡናን::

ስለዚ ከምቲ ሰኺሮም ዝተወሰኑ ናይ ኣምሓራ ክፍሊ ብስልጣን ዝዓወሩ ዝተወሰኑ ናይ ኦሮሞ ኣካላትን ኣተሓባቢሮም ከጥፉእና ዝፀዓሩ : ናይ ኤርትራ ናይ ሻዕብያ ጉጅለ ድሌት ንምፍፃም : ካሊእ ምንም ዕላማ ዘይብሎም : ንኢትዮዺያውያን ሓንቲ ስድሪ ንቕድሚት ዘይኮነስ ሰለስተ ኣርባዕተ ስድሪ ንድሕሪት እዩ ዝመልስ:: ን30 ዓመት ተቃሊስና ዘምፀእናዮ ናይ ሓባር ዓወት ንድሕሪት ዝጎትት ስራሕ ክሰርሑ ለይትን ቀትርን ይጎይዩ ኣለው:: ናይ ግለ ሰባት ኢንተረስት ንምምላእ : ናይ ኢትዮጵያውያን እውን ኣይኮነን ናይ ሻዕብያ ናይ ቂም በቀል ናይ ግለሰባት ድሌት ከማልኡ ኣዝሚተሞ:: ይገፍዑና ኣለው : ግን ኩሉ ክሓልፍ እዩ ዘይሓልፍ የለን:: ውግእን ኩናትን ኣተኣሳሲርና ከመይ ከምንመርሕ ንፈልጥ ሰባት እኮ ኢና : ይፈልጡ እዮም:: ስዮም ቀቲልና : ኣባይ ቀቲልና : 90 ዓመት ዝገበረ ብፃይና ስብሓት ካብ ኣልጋ ዝደቐሰሉ ኣልዒሎም ወሲዶም እዚ ሒዝና እናበሉ ይዛረቡ ኣለው:: ስለዝሓበርና ኢና ካብ ብጣዕሚ ውስብስብ ዝኾነ ናይ ፀልማት ኣዋርሕ : ኣብ ውሽጢ ፀገም ኮይንና ብርሃን ንርኢ ዘለና ህዝቢ ኢና:: ይክኣል ከዓ እዩ:: ብመሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ክንደራደር የብልናን:: ኣብ ቋንቋና : ኣብ ባህልና : ኣብ ታሪኽና : ኣብ መሬትናን ኣብ መፃኢ ዕድልናን እውን ክንደራደር የብልናን:: እቲ ኩናት ብናትና ልዕልና ከምዝውዳእ ርግፀኛታት ንኹን:: ቀፂልና ናይ ባዕልና ፓለቲካዊ ፕሮግራም ንርኢ : ናይ ባዕልና ኢኮነሚያዊ ፕሮግራም ንርኢ : ናይ ባዕልና ናይ ፀጥታን ድሕንነትን ፕሮግራም ነዕሪ:: ስለዚ ንሕበር : እቲ ሚስጥር ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ:: ተጋሩ ለባማት ህዝቢ ኢና : ዘኹርዕ ታሪኽ ዘለና ህዝቢ ኢና : ትማሊ ሎሚ እውን ፅባሕ እውን ክንደግሞ ንኽእል ኢና:: ንደማመፅ:: ታይ ዝጎድለና ንሕና?! መሬትና ልሙዕ : ዝተምሃረ ሰብ ኣለና : ጅግና ህዝቢ ኣለና : እንትርፊ ፅቡቕ ሕማቕ ዘየሕስብ ኣተሓሳስባ ኣለና::

Published by Woyanay Tigray Media

This Websites for the support of the people of Tigray and for the various ideas on the human and democratic rights of all Ethiopian nationalities.the equality of the Ethiopian people has always been a victory for the TPLF and the people of Tigray. Therefore, we will only distribute the TPLF’s contribution to the country to our people. We will discuss various realities of the people of Tigray as well as the heroism of Tigray and the positive issues we need to support for our government in Tigray. The heroism of the TPLF, the TPLF is a real and heroic party built by political elites who will not betray the country and sell it to the enemy.

%d bloggers like this: