ብምኽንያት መበል 30 ዓመት ዓወት “20 ጉንቦት” ዝተውሃበ መግለፂ መንግስቲ ትግራይ

20 ጉንቦት ንዘልኣለም እናተዘከረ ክነብር እዩ!

ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ደገፍትን ፈተውትን ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን

ቅድሚ ኹሉ መንግስቲ ትግራይ ንመላእ ህዝቢ ትግራይን ደገፍቲን ፈተውትን ቃልስና ፤ እንኳዕ ንመበል 30 ዓመት “ዓወት 20 ጉንበት” ኣብፅሐኩም ፤ ኣብፅሐና ዝብል መልእኽቲ እንተመሓላልፍ ዝስምዖ ናይ ቃልሲ ሓበንን ክብርን ዝልዓለ እዩ:: መንግስትን ህዝብን ትግራይ ኣብዛ ዕለት እዚኣ መበል 30 ዓመት “ዓወት 20 ጉንበት” እንትነኽብር ፤ ንዝሓለፈ ልዕሊ 6 ወርሒ ኣብ ልዕሊ ወረርቲ ሓይልታት ዘመዝገብናዮ ፓለቲካዊ ወታደራውን ዲፕሎማሲያዊን ዓወታት ዓቒብና ፤ ብወራሪ ውልቀ መላኺ መንግስቲ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝምራሕ ጉጅለ ፋሽሽት ኣብይ ኣሕመድን ተስፋሕፋሒ ሓይሊ መንግስቲ ክልል ኣምሓራን ግንባር ፈጢሮም ፤ ዘርኢ ትግራዋ ንምጥፋእ ዘካይድዎን የካይድዎ ዘለውን ወራር ንምምካትን ንምሕምሻሽን ዘኽእል ኩሉመዳያዊ ምድላዋት ብምግባር እዩ:: መንግስትን ህዝብን ትግራይ ዓወት 20 ጉንበት በቢ ዓመቱ ብድምቀትን ፅምብልን ዘኽብረሉ ቀንዲ ምኽንያት ፤ ቅድሚ ኹሉን ልዕሊ ኹሉን ነቲ ካብ ኣፍሪካ ቀዳማይ ተባሂሉ ዝዝመረሉ ዝነበረ ማእለያ ዘይብሉ ዘመናውን ከቢድን ፎኪስን ቁፅሩ ብዙሕ ጋዕ ገልጠም ኣፅዋር ኩናት ዝዓጠቐ ፤ ልዕሊ 500 ሽሕ ሰራዊት ዝነበሮ ቀዳማይ ደርግ ፤ ነበረ ገይሮም ኣብ ምሕምሻሽ ተጋደልቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብዘካየድዎ ዘይሕለል ተጋድሎ ዝተኸፈለ ክቡር መስዋእትን ፤ ልዕሊ 60 ሽሕ ደቂ ህዝቢ ተጋደልቲ መተካእታ ዘይብላ ህይወቶም ዝገበርሉ : ልዕሊ 100 ሽሕ ተጋደልቲ ድማ ኣካሎም ዝጎደለሉ ወርቃውን ታሪኻውን ተጋድሎ ህዝቢ ትግራይ ናብ ቀፃላይ ወለዶታት ንምትሕልላፍ እንትኸውን ፤ በቲ ኻሊእ ወገን ድማ 20 ጉንቦት ህዝቢ ትግራይ ንዘመናት ኣብ እግንድዑ ተፃዒንዎ ዝነበረ ኣርዑት ደርባዊ ምዝመዛን ጭቆናን : መቁሕ ሰንሰለት ብሄራዊ ዕብለላን ኣድልዎን ቃልሱ በጣጢሱ ብሄራዊ ክብሩን መንነቱን ድሕሪ ምርግጋፁ ፤ ኣብ ዝነበሩ 27 ዓመታት ጉዕዞ ልምዓትን ሰላምን ዝተመዝገቡ ዓወታት ዘኹርዑን መስተንክራዊ ቅያታቱን ፍረ ቃልሱን ዓወታቱን ዝዝክረሉ ድንኳኑ እዩ::

ዝኸበርካ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን እትነብር ህዝቢ ትግራይ

ኣብቶም ዝሓለፉ ናይ ህውከትን ዕግርግርን ዓመታት ብቐንዲ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ንልዕሊ 6 ወርሒ ወረርቲ ንምምካት ሓድነትካ ከም ዓረ ኣሐይልካ ብዘካየድካዮን ተካይዶ ዘለኻ ተጋድሎን ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ትግራይ ካሊእ ፍሉይ ምዕራፍ ቃልሲ ብምኻኑ ናይ ባዕሉ ፍሉይ ቦታ ሒዙ ኣሎ:: ነዚ ዕለትን ዓወት 20 ግንቦትን እንትንዝክር ኣጋጢሙና ዘሎ ወራር ዕስለ ፀላእቲ ፤ ኣብ ዝሓፀረ ግዘ መኪትና ፀላእትና ንሓንሳብን ንሓዋሩን ንምቅባር ኣብ ዝግበር ምርብራብ ኩሉመደያዊ ምድላዋትካ ክትውግን ይግብአካ:: ኣብ ከተማን ገጠርን ዘለኻ ህዝብና መጋበርያ ፀላእቲ ረመፅ ኮይንካ ንባንዳታት ብምቅላዕን ብምግጣምን ደመኛታትናን ንምቅባፅ ዝጀመርካዮ ኩሉመደያዊ ተጋድሎ ኣበርቲዕኻ ቀፅለሉ:: ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ኣምባሳደራት ትግራይ ዝኾንኩም ተጋሩ ህዝባዊ ኩናትና ንምዕዋት ዝጀመርክምዎ ዲፕሎማሲያዊ ስራሕቲ ይኹን ነቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንምዕዋት ዘኽእሉ ናይ ፍልጠት : ክእለት : ጉልበትን ንዋትን ዝመሳሰለን ሓገዛት ብዝተወደበን ዝተማእኸለን ምስ ናይ ውሽጢ ዓዲ ቃልሲ ተናቢብኩም ሑቐ ደመኛታት ፀላእትና ብዘየዳግም ብምስባር ንዘይተርፍ ዓወት ትግስግሱ ኣለኹም:: ንዘይተሓለለ ቃልስኹም እናንኣድና ድማ ወፍሪኹም ብዝያዳ ክተሐይሉ ኣብዚ መበል 30 ዓመት ዓወት 20 ጉንበት ደጊምና ክነዘኻኽር ንፈትው:: 

ዝኸበርካ ሰራዊት ትግራይ

ሓዱሽ ወለዶ : ሕድሪ ኣቦታትካ ኣዴታትካ ኣሕዋትካን ኣሓትካን ተቐቢልካ  ምስ ነባር ዓቕምታት ተዋዲድካ ናይ ገዛእ ርእስኻ ሓዱሽን ተደማርን መስተንክርን መስደመሚን ታሪኽ እትኸትብ ዘለኻ መንእሰይ ህዝባዊ ሰራዊት ትግራይ

መበል 30 ዓመት ዓወት “20 ጉንበት” እንትነኸብር ሓዱሽ ተወሳኽን ኣንፀባራቕን ሓዱሽን ዓወታት ብምምዝጋብ ከምዝኸውን መንግስትን ህዝብን ትግራይ ፅኑዕ እምነት ኣለዎም:: ኣብ ዝሓለፈ ልዕሊ 6 ወርሒ ዘቑፀረ እዋን ኣብ ልዕሊ ወረርቲ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ጉጅለ ፋሽሽት ኣብይ ኣሕመድን ተስፋሕፋሕቲ ትምክሕተኛ ሓይሊ ኣምሓራን ንምምካትን ንምጥቃዕን ዘርኣኻዮ ጅግንነት : ፅንዓት : ብልሓትን ምትፅፃፍን መንግስቲ ትግራይን ኣብ ውሽጢን ወፃእን ዘሎ ህዝብኻ ህዝቢ ትግራይን ጥራሕ ዘይኮኑስ ፤ ታሪኻውያን ደመኛታት ፀላእትኻ ከይተረፉ ፈትዮም ከይፈተውን ተገዲዶም ተዛሪቦምሉ እዮም:: ገና ድማ ክዛረብሉ እዮም:: ሐዚ እውን ዕድመ ፀላእቲ ንምሕፃርን ሰላም : ቅሳነት : ራህዋን ዕቤትን ህዝብና ንምውሓስ ሰራዊትና ነቲ ኣብ ቀረባ ጊዜ ዝጨበጥካዮን ዘማዕበልካዮን ኩሉመዳያዊ ዓቕሚ ብምሕያልን ብምድንፋዕን ዕድመ ደመኛታትና ንሓንሳብን ንመወዳእታ ኣቃቢፅካ ተኣምር ከም እትሰርሕ ዘጠራጥር የብሉን:: ነዚ ድማ መንግስትኻን ህዝብኻን እምነቶም ፅኑዕ እዩ::

ዝኸበርክን ደቂ ኣንስትዮን መናእሰይን ትግራይ

ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኣብ ሕሉፍ ብረታዊ ቃልሲ ተጋድሎ ካብ ተራ ተዋጋእቲ ክሳብ መራሕቲ ውግእ ኮይንክን ከምኡ እውን ኣብ ኩሉ ዓውደ ግንባር ሰራዊት ተሰሊፍክን እጃምክን ኣወፊኽን ኢኽን:: ኣብዚ ሐዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ዘርኢ ትግራዋይ ናይ ምፅናት ዕስለ ወራር እውን ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ በዞም ኣረመንየታት ፀላእቲ ዝበፅሐክንን ኣብዛ ሰዓት ይበፅሐክን ዘሎ ጨካን ተግባራትን ፆታዊ መጥቃዕትን መላእ ህዝቢ ዓለም ዘስደመመን ዘዛረበን እኳ እንተኾነ ፤ ተጋሩ ደቂ ኣንስትዮ ንዝወረደክን ጨካን ማእለያ ዘይብሉ ዘስካሕክሕ ተግባራት ፀላእቲ ከይተሰኮንክን ዘካየድክንኦን እተካይድኦ ዘለኽን ፅንዓትን ጅግንነትን ትብዓትን ድፍረትን ዝተመልኦ ቃልሲ ኣሐይልክን ድፍኣሉ:: ኣብ ከተማታትን ገጠራትን ዘለኹም መናእሰይ ትግራይ ፤ ኣብ ጏጏ ፀላእቲ ኮይንኩም ወረርቲ ሓይልታት ዕረፍቲ ከይረኽቡ ለይትን ቀትርን ከየማረፅኩም እተካየድዎ ዘለኹም ቃልሲ ህዝባዊ ኩናትና ንምዕዋት ወሳኒ ተራ ዘለዎ ስለዝኾነ ፤ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ሐዚ እዋን መንእሰይ ትግራይ ብኣሽሓት ዝቑፀር ናብ ህዝባዊ ሰራዊት ትግራይ ይፅንበር ብምህላው እዚ ዋሕዚ ብምጥንኻር ዕድመ ፀላእቲ ኣብ ምሕፃር ታሪኻዊ ግቡእኹም ክትፍፅሙ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ደጊሙ ይፅውዕ::

ኣብ መወዳእታ ዓወት 20 ጉንበት እንትነኽብር ፤ ሐዚ ኣጋጢሙና ንዘሎ ስነ ኣእምራዊ : ሰብኣዊ : ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ፀገማት በዲህና ፤ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ንዘሎ ወራሪ ሓይሊ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፡ ካልኣይ ደርግ ጉጅለ ፋሽሽት ኣብይ ኣሕመድን መሻርኽቱ ተሓንጊሮም ዝኣተው ተስፋሕፋሕቲ ትምክሕተኛ ሓይሊ ኣምሓራን ቀቢርና ፤ ዳግማይ ዓወት 20 ጉንበት ኣብ ትግራይና ከምእነረጋግፅ ዋላ ዘጠራጥር ኣይኸውንን::

ዓወት 20 ጉንበት ንዘልኣለም እናተዘከረ ክነብር እዩ!

ክብርን ሞገስን ንስውኣትና!         ትግራይ ትስዕር!

መግለፂ መንግስቲ ትግራይ

19 ጉንበት 2013 ዓ.ም

Published by Woyanay Tigray Media

This Websites for the support of the people of Tigray and for the various ideas on the human and democratic rights of all Ethiopian nationalities.the equality of the Ethiopian people has always been a victory for the TPLF and the people of Tigray. Therefore, we will only distribute the TPLF’s contribution to the country to our people. We will discuss various realities of the people of Tigray as well as the heroism of Tigray and the positive issues we need to support for our government in Tigray. The heroism of the TPLF, the TPLF is a real and heroic party built by political elites who will not betray the country and sell it to the enemy.

%d bloggers like this: